Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Менеджмент НДО

Editor's Choice

Ефективність пошуку необхідних фінансових засобів визначається тим, наскільки чітко і ясно персонал, а особливо група, що відповідає за цю роботу, має інформацію про ті структурні елементи, котрі забезпечують функціонування і розвиток організації. Доводячи потенційному спонсорові необхідність підтримки того чи іншого проекту, фандрейзер апелює до розуму, логіки бізнесмена. А для цього його переконлива промова повинна бути послідовною, логічною, максимально показовою. Найменша неточність, логічна невідповідність можуть різко знизити ефект переконання. Достовірну інформацію для переконливого психологічного впливу можна отримати на основі всебічного вивчення внутрішнього середовища організації.

Значення цього етапу важко переоцінити і в стратегічному відношенні, оскільки, завдяки грамотному аналізу, можна отримати відповіді на наступні архіважливі питання:

•              Як отримати найкращі результати при найменших витратах?

•              Як узгодити свою діяльність із найближчим соціальним оточенням?

•              Як краще розпорядитися ресурсами, що є в організації?

•              Як краще залучити до реалізації цілей організації фінансові джерела (в тому числі і через пожертви)?

Внутрішній аналіз проводиться в рамках систематичного підходу, коли організація розглядається не як сума ізольованих елементів, а як цілісна, з'єднана загальною метою структура, де властивості окремих частин визначаються їх внеском в реалізацію мети, а також тим місцем, які вони займають в самій структурі.

Внутрішній аналіз узгоджується із принципом відкритості, який вимагає, щоб корпорація, що інвестує проект, мала максимальну користь від своїх вкладів і перед усім у вигляді відчуття власної корисності, значущості у позитивних соціальних змінах, що відбуваються за межами свого виробництва. А для цього спонсор повинен мати повну інформацію про перспективи, плани, справи тих, хто бере на себе відповідальність ефективно виконати роботи, що фінансуються корпорацією. Спонсор повинен мати наочний і переконливий доказ, що організація, яку він збирається фінансувати, займає чесну і відкриту позицію по відношенню до нього.

Внутрішній аналіз слід розглядати як сукупність методів і прийомів, за допомогою яких визначається рівень розвитку організації і можливі перспективи її росту. Результати аналізу фіксуються у вигляді стратегічного плану, проекту, пам'ятки, документу і т.п.

Мета аналітичного матеріалу - допомогти потенційному спонсору краще зрозуміти діяльність організації і її можливості реалізувати проект при відповідній фінансовій підтримці.

Внутрішній аналіз передбачає рішення таких завдань:

•              характеристика цілей і місії організації;

•              встановлення відповідності стратегії цілям організації;

•              оцінка сильних та слабких сторін способу реагування на поставлену проблему і показники оцінки результатів її рішення,-

•              визначення відповідності організаційної структури для оптимального виконання планових завдань;

•              визначення збалансованості вихідних і вхідних ресурсів,-

•              принцип відбору джерел фінансування. Основними методами аналізу Є:

•              анкетування зовнішніх експертів, співробітників організації та її клієнтів,:

•              співбесіди із зовнішніми експертами і персоналом, клієнтами;

»      вивчення аналітичних матеріалів, які об'єктивно відображають результативність попередньої діяльності організації (плани, власні спостереження, звіти, базові документи організації і ін.).

Для збору аналітичного матеріалу доречно залучати якомога ширше коло осіб. Керівництво організації, її персонал, волонтери повинні докладати свої інтелектуальні зусилля для обговорення актуальних питань і створення відповідного презентаційного матеріалу. Дуже важливо, щоб в цьому процесі прийняли участь члени правління, оскільки вони не тільки у першу чергу несуть відповідальність за організацію, її політику і рішення, але й частіше за все є її головними фандрейзерами.

Форма презентаційного матеріалу може бути різною. Головне полягає в тому, щоб він коротко, лаконічно, достовірно відображав дійсність, майбутнє організації і представляв наступні елементи: мету, місію, стратегію, стратегічний план.

До цього самоаналізу можна додати і інші елементи, включаючи маркетинговий і фінансовий плани, які частіше за все запитують донори.

В якості ілюстрації можна запропонувати наступний взірець:

 

Мета

У    викладенні   мети    пояснюється зміст   існування   організації.   Це   -ідеал,  до   якого    прямує   організація, але   доки   не   досягає   його, тому   що масштаб   проблеми    неосяжний   для НДО .

М іс і я

У    місії   викладені   чіткі   мотиваційні цілі,   що    вимірюються.   Місія      це ствердження,   яке   ідентифікує   мету НДО,   методи    її   досягнення   і   групу адресатів   (клієнтів).

С тр а те г ія

В   стратегії повинен   бути   визначений методологічний    підхід,який організація   буде   пристосовувати для   досягнення   мети.

Стратег іч ний   план

В    стратегічному   плані   показується, як    організація   планує    втілювати стратегію    в    ж   иття.В    ньому вказується,   як   організація   увійде   в "ринок",   що    буде   робити    зі   своєю "ринковою   "   долею,   коли   буде виходити   з   ринку,  і врешті, як   краще закрити   організацію, якщо   з'явиться така   необхідність.

Організаційна   структура   НДО

На   основі   порівняння   типу   своєї організації   з    іншими    загальними моделями    неприбуткових організацій    визначаються   свої перева ги.

Збалансованість  вхідних  і   вихідних ресурсів

Для   виконання   своєї   місії неприбуткова    організація   повинна бути   життєстійкою,   що    вимагає збалансованості   вхідних   і   вихідних ресурсів.   При    цьому   будь-яке надходження   грошей,   безоплатної праці, майна   і навіть податкові пільги слід    розглядати    як    капітальне вкладення,   оскільки    вони допомагають   збалансувати   весь потік   ресурсів

Джерело   фінансування

Як   фінансується   організація   ?

Мета - це передбачення майбутнього організації, це той ідеал, до якого вона постійно прямує, але поки не досягає його, так існує протиріччя між потребою і можливістю для її задоволення. Громадська організація, як соціальна група, об'єднує громадян спільною діяльністю, яка спрямована на досягнення єдиної суспільнозначущої діяльності, сприяє в певній мірі реалізації потреб кожного члена організації і в той самий час відповідає загальним потребам. Мета, як прообраз результату і початковий момент спільної діяльності, визначає динаміку функціонування організації.

Місія - це визначення причини існування організації, це - ствердження в якому розкривається її суть.

Місія дає короткі і однозначні відповіді на питання:

•              Хто ми?

•              Чому існуємо?

•              Що робимо?

«      Для кого ми це робимо?

Місія громадської організації, як чітко виражена причина її існування, є визначальним фактором у напрямку пошуку корпоративного спонсора. Бо інтереси тієї чи іншої організації повинні, якщо не співпадати, то хоча б не знаходитися у стані антагоністичного протиріччя. Так, наприклад, у громадської організації, що здійснює допомогу алкоголікам, що пройшли курс наркологічного лікування, менше шансів отримати підтримку у виробників горілчаних виробів, оскільки останні скоріше зацікавлені у реалізації своєї продукції, а не в безалкогольному способі життя.

Громадська організація, яка спланувала конкретні заходи щодо покращення стану певного мікрорайону міста скоріше отримає фінансову підтримку від спонсорів, чиї підприємства знаходяться на цій території.

В залежності від типу організації і рівня її розвитку значення аналізу місії буде різним. Коли в документах організації відсутня сформульована у письмовому виді місія, чи вона лише формально визначена не відображаючи суті НДО, то буде доцільним виділити спеціальний час на цю роботу, а потім довести до всіх членів організації її сутність.

Якщо організація має давні традиції і має достатню стійкість, якщо керівництво і члени організації ідентифікують себе із місією, то достатньо лише ще раз сприйняти і осмислити її. Це допоможе людям, що відповідають за співробітництво з бізнесом, ще один раз переконатися в ЇЇ вірності і відповідати діяльності організації.

Місія є інтегруючим початком для різних напрямків діяльності організації.

В теорії управління підкреслюється, що формулювання місії дозволяє визначити чотири суттєвих характеристики організації:

•              Хто ті люди, заради обслуговування яких створена організація?

•              Які конкретно мають потреби ці люди і що вони отримають в результаті діяльності?

•              Які послуги пропонує організація для забезпечення вказаних вище результатів?

•              Якими цінностями керується організація у процесі виконання вказаних вище результатів?

Серед вказаних у схемі чотирьох блоків, особливу увагу слід звернути на останні

три.

Блоки «Потреби клієнтів» та «Послуги» заслуговують особливої уваги в силу того, що в практиці формулювання місії трапляються іноді змішання цих понять. Потребами клієнтів іноді називають ті послуги, які надає організація. Консультування, тренінги експертно-аналітичні оцінки, освітні програми не можна назвати потребами клієнтів.

Потреба - це внутрішній стан нужд клієнта, що виражає його залежність від конкретних умов існування. В цьому аспекті клієнти можуть мати найрізнобічніші потреби: безробітний бажає отримати роботу; звільнений із виправно-трудового закладу прагне активно включитися у чесне трудове життя; випускники дитячих будинків потребують захисту свого права на отримання житла; бізнесмен - в створенні сприятливого середовища для підприємницької діяльності і т. п. Тобто, клієнти «приносять» в організацію власні бажання (потреби).

Суть діяльності НДО в тому, щоб задовольнити потреби клієнта за допомогою певної послуги.

Послуга - це будь-який захід або користь, які громадська організація може запропонувати клієнтові. Користь, (послуга) , що отримується клієнтом, як правило невідчутна до моменту її придбання. Безробітний, що звернувся за допомогою до НДО, заздалегідь не може знати результату звернення; бізнесмен, що приймає участь у організованому громадським центром семінарі з проблеми страхування довготермінових інвестицій, не «побачить» відразу результатів, доки не використає у власній практиці отримані на семінарі знання про перспективи розвитку страхових інвестицій.

Четвертий елемент, який необхідно відобразити у місії - цінності.

Цінності є не що інше як вираження ціннісних орієнтацій. Розрізняють індивідуальні і групові ціннісні орієнтації.

Індивідуальна ціннісна орієнтація відображає позитивну або негативну значимість для індивіда предметів або явищ соціальної дійсності. Система ціннісних орієнтацій відображає ідеологію і культуру суспільства, до якого людина належить. Ціннісні орієнтації відображають внутрішню основу відношення людини до різних цінностей матеріального, морального, політичного і духовного порядку.

Групові ціннісні орієнтації складаються в процесі спільної, значимої діяльності і визначають відношення учасників групи до різних соціальних об'єктів і явищ. Ціннісні орієнтації групи залежать від місця, що займає вона в системі суспільних відносин. Тобто цінності проявляються в тому, що ми робимо і що ми не робимо, що говоримо і що не говоримо, на що реагуємо і не реагуємо. І саме в цьому виробляються загальні цінності. Професор Ігор Ансоф стверджує, що стратегічна поведінка чітко знаходиться під впливом цінностей: «Загальні спостереження і соціологічні дослідження підтверджують, що поведінка не є вільною від впливу ціннісних орієнтацій; як індивіди, так і організації надають перевагу певним типам стратегічної поведінки. Вони виражають таку перевагу, слідуючи певній лінії поведінки, навіть якщо це означає втрати з точки зору результатів.»

(ЦИТ. За КН. : МЕНЕДЖМЕНТ НГО. - К.: Counterpart,  1998, С.27 )

Надалі автор наводить узагальнену таблицю, в якій пропонуються шість ціннісних орієнтацій у зв'язку з типами цільових переваг:

 

Цінності

Категорії цінностей

Типи пріоритетних

цінностей для

організації

ТЕОРЕТИЧНІ

Істина. Знання. Раціональне мислення.

Довгострокові

дослідження і

розробки.

ЕКОНОМІЧНІ

Практичність. Корисність Накопичення багатства.

Зростання.Прибуток. Результати.

ПОЛІТИЧНІ

Влада. Визнання.

Загальний об'єм

капіталу, продажу,

кількість працівників.

СОЦІАЛЬНІ

Гарні соціальні відносини.

Прихильність. Відсутність

конфліктів,

Соціальна від по віда л ьність відносно при бутку.О посеред ков­ана конкуренція. Сприятлива атмосфера в орган із а ції.

ЕСТЕТИЧНІ

Художня гармонія. Склад.Форма ісиметрія.

Дизайн виробу. Якість.

Привертаючий увагу,

навіть зі шкодою

для прибутку.

РЕЛІГІЙНІ

Злагода зі Всесвітом.

Етика. Моральні проблеми.

В місії організації повинні бути представлені групові цінності. Точне їх визначення допомагає підвищити якість послуг НДО.

Для членів організації, цінності, що стверджуються в ній, є стимулом для психологічного росту, коли виконується рух від центрованості на собі, до завдань конструктивного оволодіння середовищем і суспільнокорисного розвитку, співробітництва з людьми. Конструктивний потяг до вдосконалення, плюс сильне відчуття і кооперація, співпраця - основні сфери прояву і застосування ціннісних орієнтацій організаціїтретього сектору. 

Таким чином, місія організації може визначатись цінностями, якими керується організація, або практичними справами, такими, наприклад, як вид послуг, які надає організація або також методами роботи організації.

Стратегія завжди пов'язана із майбутнім організації, це - перспектива, що виражена у моделюванні майбутнього нарису організації. В стратегії визначається напрямок вибору цінностей і шляхів діяльності, які створюють певний зразок буття НДО.

Пітер Вейс в своїй роботі «Мистецтво менеджменту» (М.; Новости, 1993) пише: «...стратегія - це ініціатива, прояв лідерства. Вона є проявом лідерства навіть в тому випадку, коли стратегію не раз використовували. Якщо йде гра, в яку раніше ніхто не грав, то всі стратегії дуже небезпечні.»

Стратегія - це складна система визначень того, що повинно бути зроблено.

Стратегія - це декларація про намір зробити певний вибір у майбутньому, коли будуть досягнуті моменти, які надають право вибору.»

При аналізі стратегії слід звернути увагу на те, наскільки вона відповідає меті і місії організації і чи не знаходиться у протиріччі зі стратегією той проект, на фінансування якого передбачається отримати кошти у спонсора. При цьому особливу увагу слід звернути на наступні питання:

•              Які цінності у відповідності зі стратегією може вибрати організація і якими шляхами вона може їх стверджувати?

•              Які позиції на ринку послуг у відповідності зі стратегією може займати організація?

Стратегічний план як формалізований документ вміщує в себе наступні елементи:

•              Перспективу  втілення ідеального майбутнього і основних цінностей;

•              Стратегічні цілі- бажані результати діяльності організації;

•              Стратегіям визначення способу реагування на дану проблему чи ряд проблем;

•              Завдання- різні цілі в рамках реалізації окремих програм;

•              Показники оцінки результатів - відмінні особливості (справи чи певні зміни), які використовуються для виміру успіху;

•              Заходи - що, ким і на які кошти буде зроблено на певному відрізку часу

•              Моніторинг і оцінка результатів окремих планових завдань.

При аналізуванні стратегії і стратегічного плану слід дати відповіді на наступні питання:

•              Чи відповідає стратегія можливостям організації?

•              Чи враховує вона допустимий ступінь ризику?

•              Чи має організація достатню кількість ресурсів для реалізації стратегії?

•              Чи враховує стратегія зовнішньо небезпечні фактори і можливості?

•              Чиє дана стратегія найкращим засобом використання ресурсів організації? Організаційна типологія організації. Дослідник неприбуткового сектору Говард

Хессман класифікував організації за двома критеріями:

•              спосіб фінансування;

•              спосіб управління.

За критерієм формування своєї фінансової бази існує два типи неприбуткових організацій:

      доноруємі - це ті організації, які існують на благодійні пожертви, включаючи

      «комерційні» - це ті організації, які одержують ресурси від продажу населенню
своїх товарів і послуг.

По структурі управління Говард Хессман виділяє наступні типи організацій:

       «взаємні» - це ті ооганізації, в яких засновники і благодійники займають керуюче

ПОЛОЖЄННЯ;

      «підприємницькі» - це ті, де контроль здійснює штат і менеджери, а не
благодійники (наприклад, лікарні).

Більшість організацій являють собою суміш фінансових і управлінських функцій. Знання теперішніх джерел фінансування і структури управління допоможе вам скласти план на майбутнє і визначити типологію партнерства із бізнесом і державними інституціями.

Збалансованість вихідних і вхідних ресурсів - це одна із умов стійкості НДО. До джерел забезпечення діяльності ресурсами відносяться: місцевий бюджет, бюджетні організації, які можуть надавати гроші, приміщення, зв'язок, інформацію; а також Ресурсні Центри для НДО, які надають безкоштовну працю волонтерів, партнерські відносини між НДО, гранти, благодійність бізнесу і приватних осіб.

Джерела фінансування. При аналізі цього елементу необхідно звернути увагу на наступні питання:

•             Які джерела фінансування є для організації потужними і надійними партнерами в її діяльності?

•             Які з цих джерел з найбільшою ймовірністю підтримають організацію?

•             До кого конкретно можна звернутися за фінансовою підтримкою?

•             Яку вагу у фінансуванні організації займає бізнес?

Як тільки організація визначить свою мету, місію, стратегію, віднесе свій рівень менеджменту до певного типу і з'ясує бажані джерела фінансування, необхідно це записати. Такі нотатки будуть не тільки сприяти покращенню організаційної спрямованості НДО, але й допоможуть потенційним донорам краще зрозуміти діяльність організації.

З іншого боку, конкретизація, прийняття, осмислення представлених вище елементів внутрішнього середовища організації, дозволить учасникам групи по встановленню зв'язків із бізнесом і ще раз закріпитися у вірі справедливості, істинності важливості призначення своєї організації і раціональності обраного стратегічного шляху рішення тієї чи іншої соціальної проблеми. На основі такої віри-переконання виникають внутрішні збуджуючі механізми - готовність, велике бажання діяти в заданому напрямку. Тільки власною вірою можна сформувати переконання спонсора про те, що його внесок в соціальну інвестицію для вашої організації буде «прибутковим» і для нього особисто, і для клієнтів вашої організації, і для суспільства в цілому.

 

 

 * - Азарова Т.В. Абрамов Л.К. Теорія та методика корпоративного спонсорства - Кіровоград: ЦПТІ, 2003 - 124 с., розділ 2.2.

 

 

Editor's Choice

Ефективність пошуку необхідних та в майбутньому плідних контактів з представниками органів місцевого самоврядування визначається тим, наскільки чітко і ясно члени неполітичних громадських організацій, а особливо група, що відповідає за розробку стратегії, володіють інформацією про діяльність усіх організацій, розташованих на території виборчого округа, по якому балатується

кандидат.

Доводячи потенційному представнику влади необхідність підтримки організацій третього сектора, лідери громадських організацій апелюють до розуму та логіки кандидата в депутати. А для цього його вплив має бути переконливим, послідовним. Найменша неточність може значно понизити ефект переконання. Достовірну інформацію для переконливого психологічного впливу можна отримати на основі вивчення внутрішнього середовища організації третього сектору

даного регіону.

Значення цього етапу важко переоцінити в стратегічному відношенні, оскільки, завдяки грамотному аналізу можна отримати відповіді на наступні архіважливі запитання:

      •   Як під час виборів отримати найкращі результати при найменших

витратах?

      Як узгоджувати діяльність громадських організацій територіального округу з особливостями і специфікою виборів?

      Як краще вплинути на потенційних обранців для того, щоб вже на передвиборчому етапі вони заявили про свою готовність відстоювати в структурах представницької влади реальні інтереси місцевого населення?

      Як краще розпорядитися наявними в організації ресурсами для дослідження своїх корпоративних інтересів в період передвиборчої кампанії?

Складність внутрішнього аналізу полягає в тому, що кожна організація, яка знаходиться на території виборчого округа, враховує інтереси широких верств населення, які в той же час направлені на виконання певного виду діяльності:

              екологія;

              жіночі проблеми;

              наука;

              культура і мистецтво;

проблеми дітей та молоді та ін.

Зв'язки організацій між собою нестабільні. В кращому випадку НДО структуризуються за інтересами, тобто, за об'єктами прикладення сил. Тому, внутрішній аналіз доцільно проводити в рамках системного підходу, коли неполітичні організації даної території розглядаються не як сума ізольованих елементів, а як цілісна система, об'єднана спільною метою, де особливості організацій одного напрямку (інтересу, діяльності) визначаються в аспекті можливості їх внеску в реалізацію цієї спільної мети. В зв'язку з цим, системний підхід вимагає проведення внутрішного аналізу на двох рівнях:

      Пріоритетні напрямки і підходи громадських організацій певної вікової групи (молодь, пенсіонери і т.ін.) чи однієї і тієї ж проблеми (екологія, соціальний захист, економіка і т.ін.).

      Пріоритетні напрямки, що забезпечують успіх діяльності всіх громадських організацій, незалежно від змісту інтересів, які вони відстоюють.

Внутрішній аналіз повинен узгоджуватися з принципом відкритості, який вимагає, щоб майбутній обранець народу, який приймає позиції громадських об'єднань і громадян, відчував свою корисність, значущість в позитивних соціальних змінах, що відбуваються завдяки діяльності громадських організацій. А для цього кандидат в депутати повинен мати повну інформацію про перспективи, плани тих, чиї інтереси в разі обрання він буде просувати в структурах влади.

Внутрішній аналіз варто розглядати як сукупність методів, прийомів і способів, за допомогою яких визначається рівень розвитку третього сектора і можливі перспективи росту. Результати аналізу фіксуються у вигляді пам'ятки, наказу виборців, звернення і т.ін.

Мета аналітичного матеріалу -допомогти кандидату в депутати пізнати з середини реальні проблеми своїх виборців, перейнятися ними, побачити ці проблеми очима успішних підприємців і чиновників, і тих, хто знає і неухильно відстоює актуальні потреби своєї територіальної структури.

Внутрішній аналіз передбачає рішення таких задач:

      Характеристика спільної мети діяльності громадських організацій територіальної громади;

      Формулювання стратегії неполітичної організації по відношенню до майбутніх структур влади у відповідності зі спільною метою цих організацій;

      Аналіз сильних і слабких сторін, способу реагування на ситуації, які можуть виникати в процесі передвиборчої кампанії відносно визначеної стратегії;

   Визначення збалансованості ресурсів НДО територіального
виборчого округу і принципів їх використання і поповнення.

Основними методами аналізу є:

      Вивчення аналітичних матеріалів, які об'єктивно відображають результативність попередньої діяльності організації (базові документи організації, плани, звіти, документи та інше).

      Анкетування клієнтів організації, співробітників, незалежних експертів, волонтерів.

      Співбесіди, дискусії, власні спостереження.

До збору аналітичного матеріалу доцільно залучати якомога ширше коло людей. Лідери НДО, персонал, волонтери повинні докладати своїх інтелектуальних зусиль для обговорення актуальних проблем третього сектору і створення відповідного презентаційного матеріалу. Враховуючи той факт, що в період передвиборчої кампанії основними ресурсами для кандидата є не тільки гроші, люди, а й час, презентаційний матеріал повинен розроблятися в стислі строки. Ця обставина вимагає залучення до аналізу висококваліфікованих спеціалістів.

Форма презентаційного матеріалу може бути різною. Головна вимога до нього - коротко, лаконічно, достовірно викласти сутність проблеми і визначити шляхи її рішення.

Незалежно від обраної форми, в ній мають бути представлені наступні елементи:

В якості зразка можна запропонувати наступний приклад:

 

Мета

У викладенні мети роз'яснюється зміст існування неполітичних організацій та ідеал, до якого вони прагнуть, в тому числі і в аспекті взаємодії із владою.

Стратегія

В стратегії визначається методологічний підхід який обирають неполітичні організації, приймаючи участь у політичном у житті і, перш за все, в такій його формі як вибори.

Аналіз наявних ресурсів

Який вклад може зробити кожна організація в реалізацію поставленої стратегії (персонал, фінанси, приміщення, можливість висвітлення проблеми в ЗМІ, підтримка стратегії серед виборців).

 

Мета - це передбачення майбутнього організацій третього сектору. Це той ідеал, до якого постійно прямують, але поки не досягли зв'язку з тим, що існують протиріччя між потребами і можливостями для їх задоволення.

Загальновизнаною є думка, відповідно до якої третій сектор повинен бути організаційною структурою громадянського суспільства. Не випадково в західних демократіях третій сектор є зоною розвитку громадянського суспільства шляхом реалізації інтересів самодіяльних громадян в рамках громадських організацій. В останнє десятиліття в Європі спостерігається постійне зростання участі НДО у вирішенні соціальних проблем у місцевій та державній законотворчості.

З метою тісно пов'язана стратегія. Цей зв'язок зумовлений тим, що стратегія, так як і мета, визначає майбутнє організації. Стратегія -це перспектива, що виражена у моделюванні майбутнього нарису НДО, в ній визначається напрямок вибору цінностей і шляхів діяльності. Пітер Вейс стверджує, що:

"Стратегія - це складна система визначень того, що повинно

бути зроблено.

Стратегія -це декларація про намір зробити певний вибір у майбутньому, коли будуть досягнуті моменти, які надають право

вибору".

Стратегія неполітичної організації відображає методологічний підхід, який обирається третім сектором для реалізації спільної мети. Тут визначається спільна схема передвиборчої кампанії, яка включає фундаментальні принципи, спільні напрямки діяльності, необхідні для зміни існуючої ситуації і досягнення поставлених задач.

Для реалізації стратегічної мети, як правило, розробляються декілька варіантів її досягнення. Кожен варіан являє собою можливий шлях досягнення стратегічної мети і включає в себе певні методи,

заходи, дії.

Цей етап планування найбільш творчий. Група, яка розробляє стратегію на період передвиборчої кампанії повинна використати різноманітні методи, що активізують розумовий процес: "мізковий штурм" (брейнстормінг), метод контрольних питань та ін.

При розробці альтернативних стратегій доцільно брати до уваги

наступні рекомендації:

   Недоцільно нарощувати кількість можливих стратегій. Стратегія,
що пропонується, повинна бути оригінальною, новаторською,

унікальною;

   При розробці стратегії доцільно використати переваги своїх
організацій і відпрацьовувати стратегію, що буде втілюватися.

Після опрацювання альтернативних стратегій наступає важливий етап - прийняття стратегічного рішення, тобто, вибір найоптимальнішого варіанту стратегії. При цьому, обов'язково необхідно оцінювати ступінь ризику та загроз щодо очікуваної ефективності.

Наприклад, якщо організації приймають рішення відкрито заявляти про підтримку певної політичної партії чи конкретного кандидата, може виникнути загроза формування у масовій свідомості уявлення про НДО як про інструмент та придаток політичної влади.Таким чином порушується один з головних принципів неурядової організації - принцип незалежності від держави.Виникає невідповідність між громадською думкою про цінність, самодостатність НДО і тими діями, які вона здійснює під час передвиборчої кампанії. Ця загроза довготривала, причиною тому - стереотип, що створився у суспільній свідомості ("НДО - придаток політичної сили, а не щось необхідне, цінне для громади"); після виборів важко буде забезпечити життєздатність НДО та виконувати свою місію.

Другий приклад. Організація приймає рішення під час передвиборочї кампанії заявити суспільству про свої корпоративні інтереси шляхом проведення відповідних акцій (виставки, круглі столи і т.ін.). на шляху реалізації даної стратегії виникає загроза незабезпечення акцій відповідними ресурсами, оскільки в період передвиборчої кампанії всі засоби (інформаційні, організаційні, фінансові) спрямовані в основному у сферу політики. Через це, знову ж таки, понижується життєстійкість НДО: в один сектор надходить багато ресурсів, у інший – мало.

Як відомо, збалансованість вихідних і вхідних ресурсів - це одна із умов стійкості НДО. До джерел забезпечення діяльності ресурсами відносяться: місцевий бюджет, бюджетні організації, які можуть надавати гроші, приміщення, зв'язок, інформацію, а також Ресурсні центри для НДО, які надають безкоштовної праці волонтерів, партнерські відносини між НДО, гранти, благодійність бізнесу і приватних осіб.

При аналізі джерел фінансування необхідно звернути увагу на наступні питання:

      Які джерела фінансування є для втілення стратегії передвиборчої кампанії потужними і надійними?

      Які з цих джерел найімовірніше підтримають передвиборчі акції організацій третього сектору?

      До кого конкретно можна звернутися за фінансовою підтримкою?

      Яку питому вагу у фінансуванні цих акцій займає бізнес?

Аналізуючи наявні у регіональної НДО ресурси в аспекті можливостей їх використання під час виборів, потрібно звернути увагу на наступне:

      Хто зі співробітників має час для проведення заходів передвиборчої кампанії?

      Які офісні приміщення можна використовувати?

      Хто може стати союзником НДО, розташованої в територіальному виборчому окрузі?

      Які організації в регіоні користуються більш заслуженою репутацією і як використати цю репутацію?

 

* - Азарова Т.В. Абрамов Л.К. Стратегія неполітичної НДО під час передвиборчої кампанії – Кіровоград:ЦПТІ, 2001 – 120 с., розділ 2.1.

 

 

 

Editor's Choice

Своєрідність сучасного етапу розвитку українського суспільства полягає в тому, що у вирішенні соціальних проблем беруть участь усі соціальні інститути, починаючи від державних органів влади, а також підпорядкованих їм інституціям, і закінчуючи політичними партіями та громадськими об’єднаннями. Усі вони безпосередньо впливають на формування соціальної політики. У цьому багатогранному процесі відбувається становлення громадської свідомості, формується соціальна поведінка, приймаються і виконуються визначені соціальні ролі, а також виявляється суспільна активність.
Рівень соціальної активності громадян може бути різним. У літературі є різні підходи до визначення ступеню участі громадян у суспільному житті. Використовуючи досвід польських учених для визначення ступеню залучення громадян у політику, можна виділити наступні рівні участі у житті суспільства:
• Рядовий член суспільства з мінімальним впливом на соціальну політику. Найчастіше такий громадянин є не суб’єктом, а об’єктом соціального життя;
• Громадянин, що є членом громадської організації, громадського руху, опосередковано включених у сферу соціальної практики (рішень, дій), якщо це виходить з його ролі як рядового члена організації і його реального зв’язку з даною організацією чи рухом;
• Громадянин, що є членом організації, яка має яскраво виражений соціальний характер, цілеспрямовано включений у соціальне життя у тому обсязі, у якому це відбивається у внутрішньому житті організації; громадський діяч, лідер;
• Професіонал, для якого організація соціальної політики і життя є спеціальністю, джерелом, способом його існування.
Будучи до деякої міри умовною, дана типологія звертає увагу на те, що приналежність людини до того чи іншого рівня, вимагає від нього різного ступеню підготовленості, а також різних особистісних проявів.
Цікава класифікація участі громадян у суспільному житті наводиться в посібнику для тренерів з розвитку громади (11):
• Пасивна участь - люди беруть участь в громадській роботі вже просто слухаючи виступ адміністратора, менеджера, лідера, у якому презентується будь-який проект, міститься звіт про результати проведеної членами громади роботи і таке інше. Пасивна участь є однобічною, тому, що думка пасивного учасника по обговорюваних питаннях не вислуховується;
• Участь в наданні інформації - кожний член суспільства має свій досвід життя в громаді, він є носієм інформації, аналіз якої дозволить зацікавленим особам визначити найбільш актуальні проблеми місцевого соціуму й шляхи їхнього вирішення. Беручи участь в різних видах опитувань, анкетувань як реципієнт, опитуваний опосередковано впливає на процес прийняття відповідних рішень;
• Участь шляхом консультування - члени громади іноді звертаються за консультативною допомогою до фахівців у державні або громадські організації. «Цей процес, - підкреслюють автори, - не припускає жодної їхньої думки в прийнятті рішень, а фахівці не зобов’язані використовувати думки людей» (11; стор. 170). Однак це участь, оскільки знання, отриманні шляхом консультування, члени громади використовують для поліпшення свого життя або життя оточуючих їх людей;
• Участь за матеріальні стимули - громадяни беруть участь в реалізації соціальної програми за винагороду (гроші, речі). Цей вид участі значно впливає на процеси розвитку громади. Люди виконують різні види робіт, приймають відповідні рішення, однак при цьому, як правило, втрачають інтерес, якщо матеріальний стимул зникає;
• Функціональна участь - передбачає вирішення заздалегідь передбачених завдань соціального проекту. Для цього ініціатори або фасілітатори проекту створюють певні групи, які вносять безпосередні зміни в життя громади; • Участь шляхом взаємодії (інтерактивна участь) - цей рівень участі автори розкривають у такий спосіб: «Участь відбувається шляхом спільного аналізу, результатом якого стає план дії та формування нових місцевих інституцій чи зміцнення вже існуючої системи» (11; стор.171);
• Самомобілізація – члени громади висувають власні ініціативи щодо до змін існуючої системи та укладають угоди з зовнішніми інституціями задля отримання необхідних ресурсів та технічної допомоги і зберігають контроль над їх використанням.
Усі перераховані вище рівні участі громадян у житті свого найближчого соціуму тією чи іншою мірою можна віднести до проявів соціальної діяльності. Однак, у більш глибокому сенсі соціальна діяльність - це така активність громадян, яка спрямована на досягнення заздалегідь визначеного соціального результату. У соціальній діяльності людина, активно взаємодіючи із соціумом, виступає не пасивним об’єктом зовнішніх соціальних впливів, а суб’єктом, що цілеспрямовано впливає на соціальну ситуацію і тим самим задовольняє свої потреби. В цьому розумінні рядовий член суспільства з мінімальним впливом на соціальне середовище (перша типологія), а також член громади, що є присутнім на презентації проекту і не приймає участь у його обговоренні (друга типологія), невключені в соціальну діяльність, оскільки є об’єктами соціальних впливів і не мають необхідного для організації соціальної діяльності статусу - суб’єкта.
Соціальна діяльність, як і будь-який інший вид діяльності, має визначену структуру. До числа елементів, що складають зміст соціальної діяльності, відносяться:
• Мотиви, що спонукують людину до участі в соціальній діяльності;
• Мета – результати, на досягнення яких спрямована діяльність;
• Засоби, за допомогою яких ця діяльність здійснюється.
Мотиви – це те, що спонукує людину до діяльності. Саме мотив викликає активність громадян. У ролі мотиву соціальної діяльності можуть виступати потреби. При цьому під потребою мається на увазі стан особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає залежність від соціальних умов їхнього існування і розвитку.
Соціальні програми і проекти розробляються для задоволення потреб громадян шляхом зміни соціальної ситуації, що неможливо без витрат ресурсів, сил, енергії, тобто без активності. Процес соціальних змін завжди починається з прагнення самих людей опанувати способами перетворення свого особистого життя і світу.
Прикладом можуть бути жителі багатоповерхового будинку, що вирішили проблему чистоти та охайності свого під’їзду і прилягаючої до нього території. Ці люди, виявивши активність, якоюсь мірою змінили і свій внутрішній світ, і людей, що живуть поруч, і навколишнє середовище. Будь-який представник органів місцевого самоврядування, а також лідер громадської організації прекрасно розуміє, що його функціональне призначення полягає в тому, щоб задовольняти потреби членів громади. Будучи вихідною формою активності, потреба завжди виявляється в стані напруги, обумовленої недостатністю певних засобів (предметів), умов, необхідних для продовження нормальної життєдіяльності. Доти, доки у людей не виникає бажання змінити себе та середовище існування, ніхто не зможе їм допомогти. Тому розробці і впровадженню соціальних програм і проектів передує усвідомлення громадянами і вивчення громадськими лідерами потреб.
Громадським діячам необхідно чітко усвідомлювати зміст і механізми дії потреб. У науці існує багато підходів до рішення цієї проблеми. Звернемо увагу на один з них. Це досить розповсюджена і загальновизнана концепція особистості, що розроблена американським психологом А. Маслоу. (7) Вчений описує ієрархію потреб, що містить у собі п’ять рівнів:
1. Фізіологічні потреби. 2. Потреба в захисті. 3. Соціальні потреби. 4. Усвідомлення класової гідності. 5. Самореалізація.
Для того, щоб з’ясувати, які потреби членів громади органи місцевого самоврядування і громадські організації повинні мати на увазі, складаючи соціальні програми і розробляючи проекти, розглянемо ці рівні більш докладно.
Як бачимо, нижчий рівень складають фізіологічні потреби, що формуються органами тіла. До їхнього числа відносяться: потреба в їжі, повітрі, у самозахисті, сексуальні потреби. Для людини без визначеного місця проживання потреба в гарячій їжі є актуальною, однак, якщо вона має можливість постійно її задовольняти в якому – небудь притулку, то дуже швидко вона втратить свою значимість і перестане бути стимулом для активності. Цю обставину необхідно враховувати і місцевої влади, і громадськості при розробці стратегії розвитку громади і матеріалізації її в соціальні програми і проекти.
Другу ступінь в ієрархії займає потреба в надійності. Це – природне прагнення людини до матеріальної забезпеченості, здоров’я. Сюди відноситься: опіка, підтримка, правопорядок і інше. Потреби цього рівня задовольняються в громаді за допомогою реалізації соціальних програм, розроблених представниками місцевої влади і громадськості. Наприклад, програма по захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, програма захисту дітей, позбавлених батьківської опіки, програма, спрямована на боротьбу проти насильства в сім’ї.
Третій рівень потреб пов’язаний з бажанням спілкуватися, встановлювати контакти з іншими людьми, відчувати себе членом соціальної групи, усвідомлювати, що група розуміє тебе. Ці потреби задовольняються завдяки участі громадян у різних громадських ініціативах: діяльність у громадської організації, участь у роботі гуртка, у громадських слуханнях і інших діях. Завдання органів місцевого самоврядування полягає в тому, щоб створювати сприятливі умови для того, щоб кожен член громади мав можливість для спілкування і відчуття особистої приналежності до місцевої громади.
Четвертий рівень – це потреба в повазі, усвідомленні власного достоїнства. Тут мова іде про престиж, соціальний успіх. Цю потребу можна задовольнити тільки в групі. Громада має у своєму розпорядженні величезний арсенал засобів для реалізації цієї потреби, якщо не випустить з поля зору роботу зі створення позитивного іміджу свого села, міста. Презентація соціальних проектів, традиційні свята, поширення історій успіху, нагородження тих, хто зробив особливий внесок у розвиток місцевої громади, - усе це сприяє усвідомленню громадянами почуття власного достоїнства.
На п’ятому рівні людина досягає вершини особистісного розвитку, вона осмислює своє призначення у світі, самореалізується, самоактуалізується. Такі особистості, на думку А. Маслоу, складають лише 1 – 4 % від загальної кількості людей. Інші знаходяться на нижчих ступенях розвитку. Однак спостереження показують, що особистостей, що самореалізуються, набагато більше. Про це, зокрема, говорять факти зростання кількості дорослих людей, які навчаються по різних програмах саморозвитку, самовдосконалення і таке інше.
А. Маслоу розробив також основні принципи даної мотивації. Їх можна сформулювати у вигляді наступних положень:
• Мотиви мають ієрархічну структуру.
• Чим вище рівень мотиву, тим менш життєво необхідними є відповідні потреби: тим довше можна затримати їхню реалізацію. Поки не задоволені нижні потреби, вищі залишаються порівняно нецікавими, тобто вони втрачають свою мотивуючу силу.
• З підвищенням рівня потреб підвищується готовність до більшої активності, тобто задоволення вищих потреб є більшим стимулом активності, ніж задоволення нижчих.
Дані положення про механізми функціонування потреб обов’язково повинні бути у фокусі уваги тих, хто займається стратегією розвитку регіону, територіальної громади, міста, селища та села. При конкретизації стратегії в частині розробки соціальних програм і проектів, важливо виходити з аналізу потреб тих, для кого вони призначені, а також тих, хто їх буде реалізовувати. Для рядового члена громади мотивуючу силу можуть мати і нижчі рівні потреб. Для виконавця соціального проекту актуальними повинні бути соціальні потреби, усвідомлення власного достоїнства, а також самоактуалізація.
Важливим структурним утворенням у мотивації соціальної діяльності є інтерес. Інтерес також відбиває відношення до світу, однак, на відміну від потреб, він реалізується у внутрішньому плані, і формою його вираження є пізнання. Інтерес займає проміжне положення в ряді відносин людини до світу з точки зору потреб: він виникає на основі пізнавального потягу до тієї чи іншої сфери дійсності і у процесі свого розвитку може перерости в стійку особистісну потребу в активному, діяльному відношенні до предмету інтересу.
Другий структурний елемент діяльності - мета. Мета – це прообраз досягнення результату, що у майбутньому дасть визначені позитивні зміни на основі загальнолюдських цінностей. Цілеспрямованість є найважливішою характеристикою соціальної діяльності, вона повинна бути присутня і в стратегічному плані, і в програмі, і в проекті. Це означає, що в кожнім зі згаданих документів повинна бути однозначно обрана мета. Наприклад, у проектній пропозиції для українського фонду соціальних інвестицій сервісно – адаптаційний центр „Прометей” (смт. Гриців, Шепетівський район, Хмельницька обл.) формулює мету діяльності наступним чином: „...акумулювати сили громади для вирішення проблем її соціально незахищених членів. Організувати роботу з обміну інформацією, послугами, ресурсами, створити місце, де людина відчує захист, комфорт та турботу ближнього”.
До засобів здійснення діяльності, як правило, відносять як дії і операції, так і більш дрібні акти самої діяльності. Кожен конкретний вид діяльності не існує інакше, як у формі ланцюга дій. Як і будь-яка інша соціальна діяльність, будується шляхом виконання визначених дій. При цьому дія розглядається як одна зі складових діяльності людини, що була викликана його мотивом і співвіднесена з визначеною метою. У наведеному вище прикладі з досвіду Грицівського сервісно-адаптаційного центру діями є: надання консультацій з питань соціального захисту, пенсійної реформи і представлення інтересів соціально незахищених людей в установах і організаціях; надання побутових послуг у ремонті, збиранні, догляду за хворими; проведення тренінгів для тих, хто постраджав від насильства в родині. Незважаючи на те, що дія є структурним компонентом більш великого акта активності - діяльності, сама по собі вона досить автономна. «Дія - одна зі складових діяльності людини, що викликана її мотивом і співвідноситься з визначеною метою» (15; стор. 84)». Саме наявність заздалегідь поставленої мети і спонукання визначеними мотивами додають дії самостійність. Ось чому в програмах і проектах ці дії, як правило, називаються діяльністю.
Специфіка соціальних дій полягає в тому, що вони представляють засіб вирішення соціальних проблем і ситуацій. Одною з головних ознак цього виду дій є її об’єктивні наслідки для соціуму. Однак у самій соціальній дії виділяють суб’єкта дії і ситуацію, у якій вона розгортається.
У соціальних проектах і програмах суб’єктом соціальної дії може бути влада, представники бізнес-структур, громадські організації та ініціативні групи громадян. У прикладі проектної пропозиції, розробленої для соціально незахищених громадян смт. Гриців, суб’єктом соціальних дій є співробітники сервісно-адаптаційного центру, їхні партнери з державних установ і бізнесу, а також волонтери.
Соціальна ситуація дії - це «сполучення умов і обставин, що створюють конкретний стан, у якому перебуває суспільство або його певна група» (2; стор.14). У соціальних програмах і проектах розглядаються такі ситуації, що, по-перше, мають суперечливі тенденції, по-друге, ці протиріччя мають потребу в адекватному вирішенні. Іншими словами, відправним пунктом розробки програм та проектів є наявність проблеми, що вимагає вирішення.       Найчастіше в програмах та проектах розглядаються ситуації, у яких виявляються протиріччя між потребами громадян та невідповідністю умов для їх вирішення. Приклад опису проблеми в проекті «Сервісно-адаптаційний центр «Прометей»»: «Відсутність фінансів на соціальні послуги в місцевих бюджетах сільських та селищних рад призвели до того, що люди, особливо соціально незахищені кинуті напризволяще. Наприклад, у смт. Гриців з 4300 громадян 1500 пенсіонерів за віком та по інвалідності. Більшість з них люди, які живуть самі і їм важко утримувати себе і підсобне господарство. Усі вони мають пенсію, яка в два і більше разів менша за прожитковий мінімум.       Працездатні жителі сіл змушені їхати на заробітки, а пристаріли батьки та немічні хворі лишаються без фізичної та моральної підтримки. Така ситуація призводить до фактичного вимирання сільських населених пунктів. Люди морально та психічно пригнічені». Даний проект, як і будь-який інший, спрямовано на зміну умов, завдяки чому соціально незахищені люди мали б реальний доступ до соціальних та побутових послуг, а також не відчували себе кинутими і нікому не потрібними.
Складовою частиною соціальної діяльності є операція. Операція завжди співвідноситься з умовами досягнення мети. Така ж мета соціальної дії може досягатися в різних умовах, тому одна і та ж дія може бути реалізована різними операціями. Наприклад, дії громадськості по інформаційному забезпеченню лобістської кампанії, в залежності від умов, можуть бути різними. Це - складання і поширення ключових повідомлень, вуличний театр, марші, демонстрації, мітинги, пред’явлення ультиматуму органам влади, та ін. Разом з тим та сама операція може входити в різні дії. Наприклад, вуличний театр використовується не тільки в лобі, але й у пропаганді здорового способу життя, і в організації збору коштів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, та ін.
Соціальна програма - документ, що визначає основні напрямки розвитку соціуму регіону, чи громади окремої групи населення на певний строк. При цьому слід зазначити, що на локальному рівні соціальні аспекти розвитку регіону, громади є, як правило, складовою частиною більш загального плану - програми соціально-економічного і культурного розвитку.
Конституція України (ст. 143) (5) надає право кожному члену громади брати участь в затвердженні такої програми безпосередньо (шляхом участі в референдумі), чи опосередковано (через створені громадою органи місцевого самоврядування).
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (14) покладає відповідальність за складання програм соціально-економічного розвитку, а також цільових програм на виконавчі комітети рад. При цьому підготовча робота повинна здійснюватися під керівництвом голови. Відповідно до даного Закону місцеві програми повинні складатися щорічно з урахуванням Державної програми економічного і соціального розвитку на відповідний рік. У статті 11 Закону «Про місцеве самоврядування» пропонується наступна структура програми:
• Аналіз соціально-економічного розвитку відповідної територіально-адміністративній одиниці за попередній і поточний роки та характеристика головних проблем розвитку її економіки та соціальної сфери.
• Стан використання природного, виробничого та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній територіально-адміністративній одиниці.
• Можливі шляхи розв’язання проблем розвитку економіки і соціальної сфери відповідної територіально-адміністративної одиниці.
• Мета та пріоритети соціально-економічного розвитку відповідної територіально-адміністративній одинці в наступному році.
• Система заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної політики з визначенням термінів виконання та виконавців.
• Основні показники соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
• Дані про отримання та використання доходів від розпорядження об’єктами права комунальної власності, показники розвитку підприємств та організацій, що є об’єктами права комунальної власності.
Як бачимо, у наведеній структурі програми представлені три елементи: економіка, екологія і соціум. І це не випадково. Доведено, що сталий соціальний розвиток забезпечується сукупністю «...економічних, соціальних, політичних, духовних процесів, які розгортаються в суспільстві з метою забезпечення гармонійного розвитку людини, суспільства, економіки та довкілля» (16; стор 7). У концепції сталого розвитку населених пунктів, затвердженого Постановою Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999, № 1359-ХІV «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів») також підкреслюється, що основним напрямом державної політики є «узгодженість соціального, економічного й екологічного аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих територій».
На основі інтегральної програми розвитку громади розробляються соціальні програми, що спрямовані на поліпшення соціальних умов життя населення . У зміст соціальних програм можуть включатися різні засоби:
• Вдосконалення чинного законодавства та розробка нових нормативно-правових актів з питань діяльності життя громадян.
• Проведення наукових досліджень, які сприятимуть вирішенню соціальних питань сталого розвитку громади.
• Створення інформаційних систем з використання наукових досліджень, передового досвіду щодо розвитку громади.
• Засоби, що спрямовані на розвиток національних особливостей містобудування та архітектури; охорона та раціональне використання пам’яток культурної спадщини.
• Вдосконалення соціальних стандартів щодо рівня та якості життя; забезпечення доступу до соціальних послуг усіх верств населення.
• Розвиток мережі закладів та установ дошкільного виховання, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та відпочинку.
• Відкриття та утримання державних установ і навчальних закладів для соціально незахищених верств населення.
У складанні програм беруть участь не тільки органи місцевого самоврядування, але й неурядові організації, групи ініціативних громадян місцевої громади, а також запрошені експерти.
Як правило, велика програма поділяється на більш дрібні, а ті у свою чергу на конкретні проекти.
Соціальний проект. Коротко й лаконічно визначено поняття “проект” у методичних матеріалах Всесвітнього Банку: «Проект - це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях» (Цит. з кн. 12; стор.10).
Узагальнюючи підходи різних авторів до визначення сутності проекту, можна виділити його наступні особливості:
• Зміна стану - означає, що має розглядатися як засіб до змін. Він модернізує або підтримує в середовищі, яке змінюється, певні конкретні матеріальні або духовні цінності.
• Цілеспрямованість - означає, що в проекті завжди закладено образ передбачуваного результату, на досягнення якого спрямовано заходи.
• Неповторність. Ця особливість дає змогу, з одному боку, відрізняти проект від не проекту (плану, програми), з іншого - від інших проектів. Неповторність проекту проявляється в певному рівні його інновацій, а також особливому структуруванні заходів, що складають його основу.
• Обмеженість у часі означає, що проект має встановлені строки для його початку та завершення.
• Обмеженість ресурсів підкреслює, що реалізація проекту відбувається за допомогою раніше встановленого ліміту матеріальних засобів, фінансів, а також з обмеженою кількістю персоналу.
Реалізація проекту передбачає розподіл прав, відповідальності та обов’язків між учасниками проекту. Теорія менеджменту серед головних учасників проекту виділяє ініціаторів, замовників, інвесторів та контракторів. У навчальному посібнику «Проектний аналіз» обов’язки учасників визначаються наступним чином:
• Ініціатор проекту - особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозиції щодо здійснення проекту. Ним може бути будь-який учасник проекту.
• Замовник проекту - головна особа, яка зацікавлена в здійсненні проекту та досягненні його мети, і яка користується його результатами. Замовник висуває основні вимоги до проекту, його масштабу, забезпечує його фінансування за власні кошти та кошти інвесторів; укладає угоди щодо забезпечення реалізації проекту, керує процесом взаємодії між всіма учасниками проекту.
• Інвестор проекту - особа, що здійснює інвестиції в проект та зацікавлена в максимізації вигоди від своїх вкладень. Може бути як банківською, так і небанківською установою, фізичною особою. Якщо проект не є інвестиційнім, замість інвестора виступає організація, що фінансує проект.
• Управляючий проектом - юридична особа, якій замовник та інвестор делегують свої повноваження щодо управління проектом: планування, контроль та координація дій учасників проекту. Керуючий проектом для виконання своїх функцій утворює команду проекту в складі виконавців, які реалізують ці функції.
• Контрактор проекту - особа, що за угодою з замовником бере на собі відповідальність за виконання певних робіт, пов’язаних з проектом» (12; стор.14-15)
Проекти можна класифікувати за різними ознаками:
• за характером запланованих змін - інноваційні та підтримуючі;
• за характером діяльності - освітні, науково-технічні, культурні;
• за особливостями фінансування - інвестиційні, спонсорські, кредитні, субсидовані, благодійні;
• за масштабами здійснюваної діяльності та фінансування - мікро-проекти (до 10 тис. $), малі проекти (від 10 до 50-100 тис $, мега проекти (від 100 тис $ і більше);
• за терміном реалізації - короткотермінові (1-2 роки), середньо-термінові (2- 5 років), довготермінові (понад 5 років)». (19; стор.15-16) Проект - це стандарт, тому оформляється він по чітко визначеній структурі:
Титульна сторінка є візитною карткою проекту. Вона повинний містити необхідну первинну інформацію для спонсора і містити в собі наступні елементи:
• Назва проекту (виділити жирним шрифтом).
• Організація-виконавець (назва, адреса, телефон, факс).
• Організації, що підтримують проект (перелік).
• Термін виконання проекту (кількість місяців, з якого по який термін).
• Повна вартість проекту.
• Сума, запитувана у Фонду.
• Місце, де буде проходити робота з проекту (населений пункт, район, область). 
Резюме - дуже важлива частина заявки на проект, воно повинно бути коротким, лаконічним, ясним і зрозумілим за змістом. Резюме можна порівняти з газетним заголовком, що привертає увагу читача і викликає в нього бажання й інтерес до ознайомлення зі змістом статті. У зміст резюме входить: пропозиція по проблемі (чому потрібний проект); формулювання цілей і задач проекту (на що спрямовано проект і які передбачувані результати); перелік методів, заходів і ресурсів (що і як передбачається зробити в ході реалізації проекту, і які для цього будуть використані матеріали, кадри, засоби); відомості про заявника і його попередні досягнення; повна вартість проекту (власний внесок заявника, внески інших організацій, запитувана сума)
Вступ логічно підводить до суті проблеми. Тут необхідно відбити відомості про організацію-заявника, рівень компетенції автора проекту і кваліфікація персоналу; визначити вид діяльності організації, підтвердити її репутацію.
Постановка проблеми. Тут необхідно охарактеризувати ситуацію, що вимагає зміни, наслідки впливу цієї ситуації, а також коло осіб, яких вона стосується. Якщо у вступі висувається припущення щодо причин існування проблеми, то у цьому розділі важливо підтвердити актуальність проблеми кількісними методами, даними наукових досліджень, посиланнями на літературні джерела й ін.
Мета і задачі. Мета - це те, заради чого будуть здійснюватися заходи проекту, вона, як правило, формулюється у вигляді загального твердження, що важко піддається кількісній оцінці. Призначення мети - показати тип проблеми, що буде предметом соціальної діяльності проекту. При формулюванні мети можна скористатися наступною схемою: «Метою проекту є спрямованість проекту на (вказати конкретний аспект проблеми) шляхом (вказати спосіб реалізації проектної діяльності).
Задачі - конкретні досягнення, спрямовані на вирішення проблеми і здійснення мети проекту. У зв’язку з цим при формулюванні задач важливо уникати слів, що означають процес (напр. підтримувати, координувати, перебудовувати) натомість необхідно вживати закінчену форму дієслова (напр., підготувати, розподілити, організувати, виготовити).
Методи і заходи (види діяльності, стратегія досягнення цілей). Можливими видами діяльності соціального проекту можуть бути:
• організація та проведення семінарів, круглих столів, конференцій, конгресів;
• видання та розповсюдження літератури та іншої друкованої продукції;
• опитування населення;
розробка програмних продуктів;
• проведення експериментів;
• проведення досліджень;
• організація і проведення громадських акцій;
• організація навчання шляхом набуття визначених знань, вмінь та навичок;
• консультування населення з визначених проблем;
• апробація розробленого раніше курсу або будь-якої соціальної технології;
• організація інформаційного обміну між НДО і т.д.
• зйомки фільмів.
У цьому розділі описуються заходи, аргументуються причини їхнього вибору, вказуються відповідальні, а також установлюється термін їхнього проведення. Заходи розташовуються в логічній чи хронологічній послідовності.
Для складання плану реалізації проекту можна використовувати наступну схему:
Графи: 1. Номер з/п; 2 – етап реалізації проекту; 3 – строк реалізації; 4 – заходи, що будуть проводитися; 5 – необхідні ресурси; 6 – необхідне фінансування; 7 – відповідальний.

Бюджет є фінансовим планом проекту, він доповнює попередній розділ, який можна розглядати як план реалізації. У бюджеті звичайно показуються джерела фінансування (партнери, власний внесок, благодійні фонди). До основних бюджетних категорій у соціальному проекті відносяться: оплата праці; основні прямі витрати і непрямі витрати.
Оплата праці може містити в собі зарплату і гонорари, консультативні і контрактні послуги, а також податки. Працівники, що реалізують проект, розподіляються на постійно працюючих (повний робочий день) і тимчасово працюючих. Для останньої категорії необхідно вказати частку робочого тижня (у %). Посадові оклади звичайно призначаються як середнє арифметичне по відповідній спеціальності. Для даного підрозділу можна використовувати наступну форму:
Графи: 1 – ПіпБ, 2 – посада, 3 – зп міс.; 4 – робочий час (%), 5 – тривалість роботи (міс.), 6 – повна сума, 7 – сума в наявності, 8 – необхідна сума.
Підрозділ “Консультативні і контрактні послуги” включає виплати працівникам, що працюють за договором (контрактом), а також консультантам, експертам. Якщо для консультантів і контрактних працівників передбачені добові і транспортні витрати, то вони заносяться в розділ “Основні прямі витрати”. Як консультант контрактний працівник може виконувати визначену частину роботи безоплатно. У цьому випадку ці витрати проставляються в графі “Сума в наявності”.
У підрозділ “Видатки і податки” включають витрати на додаткові виплати співробітникам (медичне страхування, соціальні виплати і т.п.), а також податкові відрахування в державний бюджет. Визначальним документом при складанні цього підрозділу є податкове та трудове законодавство.
Розділ “Основні прямі витрати” містить у собі витрати на: приміщення і комунальні послуги; оренду і покупку устаткування; роздаткові матеріали; добові і транспортні витрати; інші витрати. Для написання цього розділу використовують наступну форму:
Графи: 1 – стаття витрат, 2 – ціна, 3 – кількість (шт.), 4 – повна сума, 5- сума в наявності, 6 – необхідна сума.
Підрозділ “Консультативні і контрактні послуги” включає виплати працівникам, що працюють за договором (контрактом), а також консультантам, експертам. Якщо для консультантів і контрактних працівників передбачені добові і транспортні витрати, то вони заносяться в розділ “Основні прямі витрати”. Як консультант контрактний працівник може виконувати визначену частину роботи безоплатно. У цьому випадку ці витрати проставляються в графі “Сума в наявності”.
У підрозділ “Видатки і податки” включають витрати на додаткові виплати співробітникам (медичне страхування, соціальні виплати і т.п.), а також податкові відрахування в державний бюджет. Визначальним документом при складанні цього підрозділу є податкове та трудове законодавство.
Розділ “Основні прямі витрати” містить у собі витрати на: приміщення і комунальні послуги; оренду і покупку устаткування; роздаткові матеріали; добові і транспортні витрати; інші витрати. Для написання цього розділу використовують наступну форму:
Графи: 1 – стаття витрат, 2 – ціна, 3 – кількість (шт.), 4 – повна сума, 5 – сума в наявності, 6 – необхідна сума.
У розділ “Непрямі витрати” включають ті витрати, що важко зв’язати з якою-небудь конкретною діяльністю, але проте вони необхідні для нормального функціонування проекту. Наприклад, знос основних фондів, амортизація устаткування, загальні комунальні послуги. Для даного розділу використовується наступна форма:
Графи: 1 – стаття витрат, 2 – повна сума, 3 – сума в наявності, 4 – потрібна сума.
Моніторинг і оцінка. Цей розділ включається в проект для визначення ходу проекту в аспекті відповідності його визначеній меті. Інформація, що одержують у процесі моніторингу, використовують для поліпшення роботи в процесі проектної діяльності. Тут визначають показники, по яких можна буде простежити процес реалізації проекту, а також джерела інформації для проведення моніторингу. Оцінка звичайно проводиться на ключових етапах проекту чи на його завершальній стадії. Результати оцінки використовують для уточнення планів на майбутнє. Для даного розділу можна використовувати таку форму:
Графи: 1 – цілі, 2 – заходи, 3 – показники, 4 – джерела інформації, 5 - методи та засоби, 6 – відповідальна особа, 7 – часові рамки.
Подальше фінансування. Цей розділ включається в проект в тому випадку, якщо він не є одноразовою акцією, а припускає подальший розвиток діяльності після закінчення даного проекту.
Додатки. У цьому розділі даються рекомендаційні листи на організацію, керівників проекту від інших громадських організацій, громадських лідерів, державних структур. Додаються також матеріали, що підтверджують ефективність

* - Азарова Т.В.,Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів - Кіровоград:ІСКМ, 2008 - 100с., розділ 1.1.

Editor's Choice

    У реалізації проектної діяльності важливу роль відіграє зворотний зв’язок, тобто контроль за результатами та обмеженнями проекту в часі та ресурсах. Зворотній зв’язок дозволяє більш ефективно управляти цими обмеженнями. Для управління фінансовими обмеженнями використовується бюджет проекту, по мірі виконання конкретних завдань він аналізується для того, щоб витрати не вийшли з-під контролю. Щоб забезпечити виконання окремих видів робіт складається, наприклад, матриця відповідальності або діаграма завантаження людських ресурсів.
    Зворотний зв’язок, що ми маємо при контролі, важливий також для того, щоб організація, що реалізує проект, репрезентувала свою індивідуальність іншим людям. Вироблений предмет (продукт) (очищена водойма, посаджене дерево, впорядкована вулиця, концерт для ветеранів, профілактична бесіда з підлітками групи ризику та ін.) - це, з одного боку, предмет діяльності, а з іншого - засіб, за допомогою якого організація та її члени стверджують себе в громадському житті, оскільки цей предмет (продукт) вироблено для інших людей.
    Отже, контроль необхідний у першу чергу менеджеру і персоналу, задіяному в реалізації проекту. Однак у результатах цієї роботи зацікавлений і замовник, і інвестор. Надаючи допомогу в реалізації проекту, вони повинні мати можливість впевнитися в тому, що організація, яка підтримується ними, займає чесну та відверту позицію.       Для цього необхідно забезпечити доступ до інформації щодо реалізації проекту. Відкритий характер бюджету, звітів, інформації по всіх аспектах проекту для визначення ходу його виконання створює ґрунт для ефективних відносин з замовником та спонсором.
    У результатах контролю зацікавлені також безпосередньо беніфіціари - щоб визначити, наскільки покращилось їх життя за допомогою проекту, а також мешканці інших регіонів, котрі, можливо, захочуть повторити роботу по проекту, якщо вона виявилася успішною у вирішенні певної соціальної проблеми.
Відомо дві форми контролю проектної діяльності: моніторинг та оцінка. Поняття “моніторинг” і “оцінка” багато в чому збігаються.
    “Моніторинг - це процес постійного накопичення інформації з усіх аспектів проекту з метою визначення ходу виконання і кінцевого завершення запланованих дій, а також стосовно їх сприяння досягненню поставлених цілей” (18; стор.15). Як бачимо, істотною характеристикою моніторингу є регулярність збору інформаційних даних протягом усього періоду реалізації проекту. Мета моніторингу, як і всякої оцінки, одержання зворотного зв’язку для корекції і забезпечення ефективного використання ресурсів у досягненні поставлених задач.
    “Оцінка - це процес збору й аналізу інформації з метою визначення відповідності заходів, що використовуються в ході реалізації, якою мірою ці заходи сприяють досягненню сформульованої в проекті мети” (18; стор. 15). Оцінка в порівнянні з моніторингом відрізняється більшою глибиною аналізу. Оцінка - це більш систематизоване дослідження. У результаті оцінки створюються рекомендації з поліпшення не тільки проектної діяльності, але і для коректування планів на майбутнє.
    Моніторинг проводиться для одержання оперативної інформації про стан справ, він повинен відповідати на запитання: “Чи вірно реалізується проект?”, тому в процесі моніторингу встановлюється, наприклад, чи проведено той чи інший захід, скільки клієнтів отримали послуги, скільки витрачено було роздаткових матеріалів і т.п. Іншими словами: у процесі моніторингу здійснюється поточний контроль проектної діяльності, що дозволяє вчасно корегувати напрямки проектної діяльності. Оцінка повинна відповідати на інше питання, а саме: “Чи вірно проект реалізується?”
    Menegment System Іnternatіonal і Центр підтримки НКО розробили матеріали по оцінці проектів (10), у яких вказується на наступні розходження моніторингу й оцінки:
Таблиця 1. Відмінності моніторингу й оцінки
1. строка: Моніторинг / оцінка
2. строка: Проводиться постійно / Проводиться на ключових етапах проекту
3. строка: Модель приймається в існуючому вигляді без змін / Модель належить оптимізувати з метою її покращення
4. строка: Фактична діяльність та результати порівнюються із запланованими / Аналізуються причини досягнення (недосягнення) запланованих результатів
5. строка: Отримана інформація використовується для покращення роботи по проекту / Отримана інформація використовується як для покращення діяльності по проекту, так і для уточнення планів на майбутнє
     Моніторинг, як постійне вивчення ходу робіт у рамках проекту, забезпечує керівника необхідною інформацією для:
• аналізу даної ситуації;
• визначення проблем і знаходження шляхів її вирішення;
• дотримання плану виконання проекту;
• прийняття рішень стосовно людських, фінансових і матеріальних ресурсів;
     Система моніторингу включається в проект з самого початку. При цьому необхідно:
• визначити вимірювані показники (індикатори), за якими можливо буде відслідкувати хід проекту;
• визначити джерела інформації для проведення моніторингу;
• визначити методи збору інформації;
• визначити частоту і графік збору інформації з урахуванням інтенсивності діяльності, що проводиться;
• призначити відповідальних за отримання необхідної інформації і домовитися з тими, хто цю інформацію буде постачати;
• врахувати в бюджеті витрати, необхідні для проведення моніторингу. Такі витрати, наприклад, можуть бути пов’язані з відрядженням чи з телефонними розмовами;
     Оцінка, як більш глибока аналітична діяльність, визначає:
• адекватність проекту потребам клієнтів;
напрямки корекції для підвищення ефективності соціальної діяльності;
• ступінь впливу проекту на оточуюче середовище.
     У тренінгових матеріалах Countepart наведено таблицю, використання якої допоможе в моніторингу та оцінці:
Таблиця 2. Інформація для моніторингу та оцінки запланованих дій
(Строки/графа)
1/1 Категорії інформації
1/2 Що підлягає оцінці
1/3 Яку інформацію збирати
1/4Хто збирає інформацію
1/5 Хто використовує інформацію
1/6Як використовувати інформацію
1/7 Які рішення можна приймати

2/1 Робочий план заходів /
2/2 Час виконання заходів; Наявність працівників, ресурсів /
2/3 Щомісячні (щоквартальні) плани; Розклад заходів /
2/4 Менеджер проекту; керівник /
2/5 Менеджер проекту; Організація, що фінансує проект /
2/6 Отримати підтвердження про наявність працівників та ресурсів /
2/7 Перепрограмувати заходи і використання ресурсів

3/1 Кошти і витрати
3/2 Надані кошти, кошти на рахунку; Баланс в бюджеті затверджених витрат
3/3 Підтвердження; Перерахування грошей; Фінансові звіти спонсорам
3/4 Фінансові органи; Посадова особа (бухгалтер)
3/5 Менеджер проекту: Аудитор; Організація, що фінансує проект
3/6 Впевнитися в наявності коштів; Впевнитися у відповідності з фінансовим регулюванням; Визначити структуру виплат за послуги, якщо такі передбачені
3/7 Дозволити витрати; переглянути бюджет і проект; Шукати інші джерела фінансування.

4/1 Працівники і керівники /
4/2 Знання, стосунки, пере підготов-ка персоналу /
4/3 Діяльність, посадові обов'язки;
4/4 Резюме працівників Зворотний зв'язок стосовно отриманої підготовки; /
4/5 Керівники підрозділів; Менеджер персоналу; викладачі /
4/6 Залучати працівників; Вирішити питання найму; Надавати працівникам поради стосовно кар'єри /
4/7 Відповідність посаді; необхідність навчання; Просування; Дисциплінарні дії

5/1 Товари
5/2 Товар; Умови замовлення і постачання; Умови забезпечення
5/3 Товарні реєстри; накладні; Доповідні з місць
5/4 Менеджери поточних справ
5/5 Менеджер проекту; Організація, що фінансує проект
5/6 Отримати підтвердження про наявність товару і про його постачання Впевнитися в якості товару
5/7 Скільки замовити; Кількість, яка має бути на непередбачений випадок
6/1 Результати
6/2 Кількість та різноманіття наданих послуг та проданих товарів; Дані про людей, які отримали послуги чи пройшли навчання
6/3 Картки / форми клієнтів Дані з місць
6/4 Громадські працівники; Місцевий керівник
6/5 Місцевий керівник; Менеджер проекту; Організація, що фінансує проект
6/6 Впевнитися, що цілі реальні; Оцінити якість послуг, що надаються; Оцінити доцільність послуг
6/7 Переглянути цілі; Перепідготувати працівників; Переглянути стратегію проекту і підходи

    Отже, і моніторинг, і власне оцінка проектів і програм є способом контролю, одержання зворотного зв’язку. За допомогою оцінок встановлюється правильність самої програми, відповідність її потребам цільової групи, ефективність проведених заходів в аспекті поставленої мети, а також перспективи її подальшого використання.
Оцінку програм і проектів можна класифікувати за різними критеріями:
     У залежності від того, хто проводить оцінку:
• Внутрішня - проводиться силами самої організації;
• Зовнішня (експертна) - проводиться вищестоящою організацією або4 організацією, що фінансує програму, чи незалежною структурою, що спеціально запрошується.
    У залежності від широти охоплення проблем, що підлягають оцінці:
• Вибіркова - оцінюється якийсь один аспект програми (фінанси, якість послуг, реалізація запланованих заходів);
• Комплексна - оцінюються всі аспекти програми, її результати.
    У залежності від запланованого використання результату оцінки:
• Формуюча - проводиться з метою формування чи коригування проектної діяльності.
• Підсумкова - проводиться з метою визначення ефективності і результативності проектної діяльності.
     У залежності від стадії (фази) життєвого циклу проекту:
• Попередня - оцінюються можливості вкладення грошей у матеріальні й інтелектуальні цінності, встановлюється адекватність розробленої програми, проекту потребам цільової групи, приймається рішення про підтримку представленого проекту;
• Процесуальна - оцінюється хід реалізації програми з метою її корекції для підвищення ефективності. До процесуального відноситься формуюча оцінка.
• Завершальна - проводиться після закінчення програми чи якийсь час потому з метою визначення результативності впливу, такою є підсумкова оцінка.
    Вищезгадані класифікації є досить умовними, оскільки той самий вид оцінки може відноситися до різних класифікацій. Наприклад, формуюча оцінка може проводитися як силами самої організації, що реалізує проект, так і донором, незалежною структурою. Отже, формуюча оцінка може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. У ході формуючої оцінки аналізується сам процес реалізації проекту. Тому цей вид оцінки можна назвати процесуальним. Оцінка з метою коригування проектної діяльності може здійснюватися для удосконалення якогось одного аспекту програми, і тоді вона буде вибірковою. А якщо оцінюються всі сторони реалізованого проекту, то формуюча оцінка буде носити комплексний характер.

* - Азарова Т.В.,Абрамов Л.К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів - Кіровоград:ІСКМ, 2008 - 100с., розділ 1.2.

Editor's Choice

Важливим напрямком діяльності менеджера є управління проектами.

Управління проектами — це особливого виду знання, уміння і навички, застосування котрих дає змогу менеджеру організувати ефективну роботу по реалізації вимог, що ставляться до проекту, та очікувань його учасників.

Проект, на відміну від інших сфер діяльності, має свої особливі характеристики. Ось чому, для ефективного управління, менеджеру необхідні, перед усім, знання особливостей, структури а також розуміння логіки управління.

В тлумачному словнику слово „проект" розкрито у трьох значеннях: „Проект (від. лат. ргоестдіз, букв. -кинутий вперед) - 1. сукупність документів (розрахунків, креслень та ін.) для створення якої-небудь споруди, виробу (Проект будівлі, мосту); 2. попередній текст якого-небудь документу („Проект договору"); 3. задум, план; прообраз якогось об'єкту.

У менеджменті застосовуються всі три аспекти даного поняття: адже в проекті завжди втілюється замисел якоїсь зміни; втіленню цієї зміни передує складання текстів різноманітних матеріалів; і на кінець ці матеріали оформлюються у вигляді сукупності документів, що розкривають сутність самих змін. І все ж, в теорії управління поняття „проект" включає й інші, не менш важливі, смислові характеристики. Тому існує необхідність, розглянувши його специфіку, з існуючих визначень обрати те, яке найбільшою мірою відображує його природу.

У вирішенні цього питання вітчизняний менеджмент спирається на ті розробки, які є в зарубіжній теорії управління.

Так, наприклад, Інститут управління проектами (США) рекомендує менеджерам користуватися наступним визначенням: „Проект є якимсь завданням з певними вихідними даними і бажаними результатами (цілями), які зумовлюють спосіб його вирішення" Не можна не погодитися з авторами у тому, що проект -це свого роду завдання, у якому означені основні дані, його мета і способи виконання. Однак, як справедливо вказано в навчальному посібнику „Проектний аналіз": „Вадами цього визначення було визнано як те, що спосіб вирішення завдання  обумовлюється  не тільки і не  завжди результатами (цілями) його вирішення, так і те, що у визначенні проекту не згадано засоби його реалізації-". Визначаючи природу проекту, Марк Браун, поряд з необхідністю досягнення мети, наголошує на важливості його розгляду з точки зору обов'язковості змін: „Якщо успішно завершити проект, - він пише, - він матиме вплив на життя людей, змінюючи їх стиль роботи або оточення навколо них. Управління проведенням змін є відмінною (та часто набагато складнішою) справою, ніж підтримання зІаШз дію і саме з цієї причини проекти здійснюються для реалізації такої зміни контрольованим шляхом." Позитивним у цьому визначенні є акцент на такій суттєвій стороні проекту, як обов'язковість змін або в стилі роботи, або в соціальному оточенні. Недоліком є ігнорування таких суттєвих особливостей поняття, що розглядається, як обмеження у строках досягнення мети та ресурсів, необхідних для цього. Ці недоліки враховані авторами посібника „Все вирішують... гроші"

Проект - це сконструйоване ініціатором нововведення, метою якого є створення, модернізація або підтримання у середовищі, яке змінюється, певної конкретної матеріальної або духовної цінності. Проект повинен мати обмежені часові та просторові кордони. Вплив проекту на оточуюче середовище повинен бути позитивним за своєю природою та соціальним за значенням." Недоліком цього визначення є неврахування тієї обставини, що в проекті обмеження має не тільки час виконання та територія, на яку поширюється нововведення, але й ресурси, за допомогою яких реалізується проектна діяльність.

Коротко  й  лаконічно  визначено  проект у методичних матеріалах Всесвітнього Банку: „Проект - це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях"

      Узагальнення існуючих визначень проекту дозволяє виділити низку відмінних особливостей, без яких він виявиться або нереалізованим, або малоефективним:

     Проект, як новоутворення, означає неповторність. Ця особливість дає змогу, з одного боку, відрізнити проект від непроекту (від плану, програми), з іншого - кожен проект характеризується своєрідними відмінами від інших проектів. Неповторність проекту проявляється у певному рівні його інновацій а також особливому структуруванні заходів, що складають його основу. встановлений строк для його початку та завершення.

    Обмеженість ресурсів підкреслює, що реалізація проекту відбувається за допомогою раніше встановленого об'єму матеріальних засобів, фінансів а також з обмеженою кількістю персоналу.

    Наявність мети - означає, що в проекті завжди закладено образ передбачуваного результату, на досягнення якого спрямовано заходи.

   Зміна стану - означає, що проект має розглядатися як засіб до змін. Ці зміни завжди знаходять відображення в меті.

    Автори навчального посібника „Проектний аналіз" вказують, що основними рисами проекту є:

    „виникнення, існування та закінчення проекту в певному оточенні;

      зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

     можливість відміни вхідних ресурсів проекту."

   Не менш важливі характеристики проекту дає М.Браун:

„Проект:

      є засобом/інструментом для здійснення зміни;

      має чітко окреслений початок та кінець;

       має конкретну мету;

      призводить до отримання реальних результатів;

     є відмінний від інших;

    за нього несе відповідальність окрема особа або структура;

      вимагає затрат коштів, ресурсів та часу;

      передбачає використання різноманітних ресурсів та знань" (7; с.8).

Таким чином, проект - це заходи, обмежені у часі й ресурсах, які призначені для створення певних продуктів та послуг.

Реалізація проекту передбачає розподіл прав, відповідальності та обов'язків учасниками проекту. Теорія менеджменту серед головних учасників проекту виділяє ініціаторів, замовників, інвесторів, управляючих та контакторів. В навчальному посібнику „Проектний аналіз" обов'язки учасників визначаються так:

Ініціатор проекту - особа, яка є автором ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозиції щодо здійснення проекту. Ним може бути будь-який учасник проекту.

Замовник проекту - головна особа, яка зацікавлена у здійсненні проекту та досягненні його мети і яка користуватиметься його результатами. Замовник висуває основні вимоги до проекту, його масштабу, забезпечує його фінансування за власні кошти та кошти інвесторів, що залучаються; укладає угоди щодо забезпечення реалізації проекту, керує процесом взаємодії між всіма учасниками проекту.

Інвестор проекту — особа, що здійснює інвестиції у проект та зацікавлена у максимізації вигоди від своїх вкладень. Може бути як банківською, так і небанківською установою, фізичною особою. Якщо проект не є інвестиційним, замість інвестора виступає організація, що фінансує проект.

Управляючий проектом - юридична особа, якій замовник та інвестор делегують свої повноваження щодо управління проектом: планування, контроль та координація дій учасників проекту. Керуючий проектом для виконання своїх функцій утворює команду проекту у складі виконавців, які реалізують ці функції.

Контрактор проекту - особа, що за угодою з замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт, пов'язаних з проектом" (19; с. 14-15).

У проектах, котрі реалізуються неприбутковими організаціями, є специфіка у відборі головних учасників проекту. Ініціатором проекту зазвичай є сама громадська організація, саме НДО є автором проекту. У якості замовника проекту може виступати орган місцевого самоврядування, бізнес-структура, вищі органи виконавчої влад та ін. Замовник висуває вимоги щодо кінцевого результату.

Проект громадської організації звичайно фінансується за рахунок спонсорських коштів. У якості спонсорів виступають як окремі особи, так і благодійні фонди та інші інституції. Керівник проекту координує дії учасників і персоналу.

Проекти можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад:

                     „за характером запланованих змін - інноваційні та підтримуючі;

                     за характером діяльності - освітні, науково-технічні, культурні;

                      за особливостями фінансування - інвестиційні, спонсорські, кредитні, субсидовані, благодійні;

                      за масштабом здійснюваної діяльності та фінансування - мікропроекти (до 10 тис. $), малі проекти (від 10 до 50-100 тис. $), мегапроекти (від 100 тис. $ і більше);

                      за терміном реалізації - короткотермінові (1 -2 роки), середньотермінові (2-5 років), довготермінові (понад 5 років)" (8; с.15-16). Проект - це система, тому для ефективного управління проектами менеджер повинен знайти оптимальне поєднання мети, ресурсів, строків. У процесі управління необхідно забезпечити координацію взаємопов'язаних дій та завдань. Деякі наступні завдання можуть виявитися нереалізованими через те, що невиконані попередні; інші види діяльності можуть здійснюватися протягом усього проекту, паралельно з іншими заходами. Іншими словами - системність проекту вимагає особливого системного, дипломатичного підходу до управління ним, коли враховуються не тільки внутрішні можливості організації, а й зовнішні, інколи неочікувані, впливи.

 

   Головна мета менеджера в управлінні проектом полягає не тільки в тому, щоб забезпечити виконання заходів для отримання певної матеріальної чи духовної цінності, а в тому, щоб „забезпечити виконання робіт в строк, в рамках виділених коштів, у відповідності з технічним завданням."

  * - Азарова Т.В., Абрамов Л.К. Менеджмент неприбуткової організації. Частина 2 - Кіровоград: ЦПТІ, ІСКМ, 2003 - 140с., розділ 4.

 

 

Сторінка 8 із 9