Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Глосарій

П

Паблисіті

- публічність, гласність.

1) неособистісне стимулювання попиту на товар, послугу чи діяльність через публікації чи отримання сприятливих презентацій на радіо, телебаченні чи сцені, які не оплачуються певним спонсором;

2) публічність, гласність, визнання, популярність, реклама.

Партнерство - спільна взаємовигідна робота двох або більше об’єднань або установ, причому жодна зі сторін не приймає рішень в односторонньому порядку. Цілі співробітництва, програма дій і засоби вибираються разом.

План - це раніше намічений порядок, послідовність здійснення будь-якої праці.

План дій з посилення спроможності – документ, розроблений організацією після оцінки її потенціалу/спроможності. Цей документ описує всі заходи з посилення спроможності, які організація буде проводити внутрішньо задля розбудови свого власного потенціалу, а також підтримку, яка необхідна їй із зовнішніх джерел [24].

Планування - процес вибору мети і рішень, необхідних для їх досягнення.

Повноваження - обмежене право використання ресурсів підприємства  і направляти зусилля його співробітників на виконання завдань.

Пожертва - дарунок, який одержувачу не потрібно компенсувати.

Пожертвування - подарунок (грошовий або інший), не супроводжується зобов’язаннями.

Показники - це кількісні та якісні критерії, покладені в основі вимірювання та оцінки досягнення поставленних у проекті цілей та завдань.

Політика - організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована, в першу чергу, на досягнення, утримання і реалізацію влади індивідом  і соціальними групамизадля ствердження власних запитів і .

Політична влада - це політичні відносини, породжені відмінністю соціально-структурних інтересів, які випливають з відносин власності на засоби виробництва, що зумовлює соціальні переваги та авторитет власника і таким чином призводить до створення субєкта і обєкта влади , тобто, до відносин панування і підлеглості.

Посилення спроможності – процес розвитку і зміцнення навичок, здібностей, процесів і ресурсів, які потребуються організацією, щоб вижити, адаптуватися і розвиватися у світі, який швидко змінюється [24].

Послуга - це будь-який захід або користь, які громадська організація може запропонувати клієнтові.

Потреба - це внутрішній стан нужд клієнта, що виражає його залежність від конкретних умов існування.

Прес-реліз - це повідомлення для преси, в якому коротко описується подія та повідомляється куди звернутися за необхідною інформацією.

Проблема (англ. "problem" букв, питання, задача) - складне питання, задача, які потребують вирішення.  Проблема завжди включає в себу протиріччя між існуючою потребою соціального оточення та відсутністю можливостей її задоволення.

Прогнозування це початкова ступень стратегічного планування. Оцінки, що прогнозуються, є підставою для здійснення наступних етапів: вибору і визначення місії організації, розробки концепції стратегічного плану.

Проект - план реалізації ідеї, а також пакет документів та звернення в донорську організацію з метою отримання допомоги, втому числі і фінансової.

Професійний розвиток персоналу організації - процес здобуття працівниками організації професійних знань, удосконалення вмінь та навичок, підвищення їх компетентності з метою забезпечення ефективного виконання їх обов`язків, завдань.

Пряме фінансування - безпосереднє надання готівки або безготівкових коштів.

ІСКМ