Кропивницький, Україна adm.iscm@gmail.com

Співпраця НДО та закладів культури

Editor's Choice

Сьогодні більшість громадян України не розуміє повноважень Міністерства культури і туризму України та роль місцевих органів виконавчої влади (управлінь та відділів культури місцевих державних адміністрацій), органів місцевого самоврядування (виконавчі комітети місцевих рад так само утворюють у своєму складі управління та відділи культури) та громадськості у формуванні і реалізації політики у сфері культури.

 

У цій статті я би хотіла розкрити особливості побудови системи органів управління культури в Україні та основні аспекти публічного управління у сфері культури Республіки Польща.

 

Досить серйозний внесок у дослідження у сфері «культура» проводили і проводять експерти Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і туризму України (УЦКД). Науковці УЦКД є постійними учасниками законотворчої роботи та авторами ряду проектів нормативно-правових актів у сфері культури. У статтях та наукових працях представників УЦКД, зокрема Гриценка О.А., Солодовника В.В., Різника О.О., Садовенко С.М. та ін., відображені різні аспекти формування культурного середовища України а також європейський досвід управління сферою культури. Важливим для розуміння сучасного культурного простору є Аналітичний огляд «Культурна політика в Україні», підготовлений у 2007 році фахівцями та науковцями України в рамках участі України в програмі оглядів національних політик Ради Європи. Огляд містить аналітичну інформацію про становище в ключових галузях культури України, в культурних індустріях, про законодавчу базу, систему управління та фінансування в галузі культури, про міжнародні культурні зв’язки та наукові дослідження в культурній сфері України.

Також дуже важливий погляд на стан культури в Україні ззовні, викладений в Оцінці міжнародних експертів «Культурна політика України», підготовлений експертами Ради Європи на умовах партнерської співпраці між Радою Європи та органами, відповідальними за культуру в Україні.

Від самого початку незалежності в Україні розпочалися гострі дебати навколо питання національної культури, які тривають і досі. Україна відрізняється від інших країн в першу чергу історично сформованими підходами у формуванні культурної політики, де держава відігравала важливу роль у підтримці культури, утриманні мережі закладів культури і мистецтва, їх фінансуванні та здійсненні, певною мірою, керування ними. Такий принцип формування політики зберігається і сьогодні. Проте, як зазначають міжнародні експерти, між прагненням держави – зокрема, зберегти і утримати культурну інфраструктуру – та існуючими реаліями є великий розрив. Країна досі не позбавилась старих звичок і не готова до змін у культурному середовищі, в першу чергу законодавчо, оскільки процес прийняття рішень та нових законів значно відстає від змін трансформаційних.

З іншого боку в Україні досить динамічно розвивається недержавний сектор культури, який, з огляду на існування монополій у державному секторі, не став зрілим елементом, як у європейських країнах.

Неоднозначним, на думку українських експертів і науковців, є процес децентралізації культурної галузі, що відбувався на початку 90-х років. Найбільшою і найважливішою зміною стала передача більшості закладів культури і мистецтва державної форми власності, розташованих у регіонах, у комунальну власність, на утримання місцевих бюджетів. Разом з тим система формування місцевих бюджетів не зазнала змін і породила негативні наслідки: через слабкість місцевих бюджетів тисячі будинків культури, бібліотек і кінотеатрів, особливо у сільській місцевості і малих містах, опинилися без грошей, чимало з них були закриті або перепрофільовані. Хоча, саме по собі збереження мережі закладів культури можна вважати позитивним моментом.

Сам процес децентралізації передбачає перехід влади від центральних до регіональних рівнів управління і вимагає збільшення фінансування, управлінської компетенції. В Україні, фактично, відбулась передача влади у сфері культури на місця без відповідного фінансового забезпечення та узгодженості компетенції і відповідальності регіональних органів культури з центральним.

Повноваження органів місцевого самоврядування визначені Законом України від 21 травня 1997 року № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні» і, зокрема, стосовно культури передбачають: складання і затвердження програм культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; затвердження місцевого бюджету; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів комунальної власності; вирішення питань про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання установ та організацій комунальної власності; здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету; управління майном, що належить до комунальної власності; управління закладами освіти, культури тощо, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення умов для розвитку культури; сприяння роботі національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури та ін.

Відповідно до Закону України від 9 квітня 1999 року № 586 «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.

До основних повноважень місцевих державних адміністрацій належить, зокрема: розробка і виконання програм соціально-економічного розвитку; складання і подання на затвердження відповідній раді проекту бюджету та забезпечення його виконання; подання до Мінфіну пропозицій до проекту Державного бюджету України та щодо коштів для розподілу між територіальними громадами; реалізація державної політики у галузі науки, освіти, культури тощо; здійснення управління об’єктами, що перебувають у її власності; прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію установ, що належать до сфери її управління; здійснення делегованих відповідною радою функцій управління майном спільної власності; здійснення керівництва закладами науки, освіти, культури тощо, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення; вживання заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури тощо; сприяння роботі творчих спілок, товариств, фондів, асоціацій, громадських організацій та ін.

Міністерство культури і туризму України (далі МКТ) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури, туризму, а також державної мовної політики.

МКТ організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

МКТ безпосередньо керує діяльністю державних закладів культури і мистецтв (яких нараховується біля 130 установ – приблизно 1,7 % від усіх установ галузі), а також здійснює певний методично-рекомендаційний вплив на інші заклади і організації культури комунальної форми власності (нараховується близько 46,0 тис. од. – біля 98 % усіх закладів), які адмініструються і фінансуються місцевими органами влади через регіональні органи управління культурою – Мінкультури АР Крим, обласні (а також міст Києва та Севастополя) управління та районні (міські) відділи (управління) культури.

Міністерству культури і туризму України у Державному бюджеті на відповідний рік передбачаються видатки лише на утримання (130) державних (в т.ч. національних) закладів і установ культури, а також на проведення загальнодержавних культурно-мистецьких заходів. Також за рахунок асигнувань передбачених МКТ у Державному бюджеті на відповідний рік Міністерством здійснюється фінансування гастрольної діяльності, створення та розповсюдження національних фільмів, виплата Грантів Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів та Премій і стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва за відповідними бюджетними програмами.

У підпорядкуванні органів місцевого самоврядування та місцевих органів культури перебувають понад 45 тисяч комунальних підприємств, установ та організацій культури (музеї, театри, бібліотеки, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи мистецтв), клубні заклади, кінотеатри тощо), які, відповідно до чинного законодавства, фінансуються за рахунок джерел місцевих бюджетів.

Згідного з діючим законодавством МКТ є основним розробником державної політики України у сфері культури та координатором діяльності державних закладів культури і місцевих та органів культури, останні є безпосередніми виконавцями політики у цій галузі на місцевому рівні.

Разом з тим, діяльність регіональних органів культури обмежується не лиже чинними нормами законодавства (в першу чергу це стосується Бюджетного законодавства України), а й рішеннями місцевих рад, що є самостійними органами, наділеними широкими повноваженнями. Місцеві органи культури безпосередньо залежать від політичних рішень місцевих рад, останні самостійно формують місцевий бюджет (села, селища, міста, районів у місті), затверджують програми розвитку культури на відповідній території та контролюють їх виконання органами влади.

Акти органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається.

У такий спосіб МКТ не має підстав для втручання у процес формування місцевих бюджетів, який прямо впливає на стан забезпечення галузі культури та належне функціонування установ культури.

Не дивлячись на існуючі можливості контролю за діяльністю управлінь культури, вплив МКТ є здебільшого рекомендаційний, зважаючи на знаходження фінансових важелів впливу в органах місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність в першу чергу перед територіальною громадою.

Це є важливим аргументом для підвищення участі громадськості у прийнятті рішень з питань культурного розвитку як на місцевому рівні, так і на національному.

Залучення громадян до процесів прийняття державних рішень регламентується такими нормативними актам, як Закон України від 16.06.1992 № 2460 «Про об’єднання громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 року № 1302 «Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанова Кабінету Міністрів України від 6.01.2010 № 10 «Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики» та інші.

Тому роль МКТ та місцевих органів культури полягає у тому, щоб формувати політику у сфері культури з урахуванням принципів демократичного урядування та виходячи з реалій сьогодення. Для України корисним є вивчення практичного досвіду тих, хто пройшов період трансформацій та перейшов до нового етапу власного розвитку. Саме Республіка Польща, що вийшла з учорашнього соціалістичного минулого, продемонструвала як об’єднати зусилля нації і держави на розбудову нового суспільства в поєднанні з бажанням населення знайти своє місце в ньому.

Розглядаючи досвід Республіки Польща щодо реформування галузі культури слід зазначити, що, не дивлячись на позитивні тенденції у розвитку культурного середовища, країна втратила значну кількість закладів культури (клубів, бібліотек) переважно в малих населених пунктах саме шляхом їх закриття, об’єднання чи продажу. З іншого боку проведені у Польщі законодавчі реформи створили правове поле для здійснення фінансування недержавних установ з бюджетів різних рівнів (державного, місцевого), а державні чи комунальні заклади відповідно до нових правових норм мають можливість одночасно отримувати і використовувати кошти з різних джерел, наприклад з державного чи місцевого бюджетів, благодійних фондів, міжнародних донорських організацій і коштів окремих меценатів. Позитивним фактором для розвитку та підвищення ефективності діяльності закладів культури Польщі, і в першу чергу клубів і бібліотек, є значне розширення можливостей для надання ними платних послуг, а також наявність фінансових стимулів, що дозволяють закладам культури використовувати більше 50% зароблених коштів на власні потреби.

Іншим позитивним фактором, який відіграє не останню роль у розвитку галузі культури Польщі, є активна участь громадськості у питаннях формування політики у сфері культури на усіх рівнях, а також їх вплив на рішення влади з будь-яких соціальних питань, в тому числі забезпечення духовного і культурного розвитку регіону. Для цього Польським законодавством передбачені усі важелі впливу та контролю місцевою громадою за діяльністю місцевих органів влади. Треба відмітити, що Українське законодавство так само передбачає участь громадськості в управлінні держави на різних рівнях та здійснення нею контролю за рішеннями влади.

Для розуміння системи територіального устрою Польщі слід зазначити, що територіальні органи є виборними і наділені усіма владними повноваженнями, зокрема: формувати місцеві бюджети, визначати пріоритети політики на місцевому рівні, приймати і реалізовувати програми розвитку території, формувати органи управління. На відміну від України у Республіці Польща не існує на місцевому рівні органів виконавчої влади, на зразок місцевих державних адміністрацій України. Місцеві органи, які по суті подібні українським органам місцевого самоврядування, є виборними і підзвітні та підконтрольні місцевій громаді. Така система територіальних органів на місцях є характерною для європейських країн і сприяє реалізації демократичних принципів управління – коли влада на місцях передається громаді.

Слід окремо зазначити, що не останню роль у налагодженні зв’язків влади з громадськістю відіграють центри місцевої громадської активності, які виникли на території Польщі переважно як окремі неприбуткові організації. У їх створенні і діяльності активну участь приймають як громадськість, так і представники установ соціально-культурної сфери та місцевої влади. Діяльність цих центрів націлена на задоволення соціальних і культурних потреб населення. Тому вони є безпосередніми учасниками процесів прийняття рішень органами влади і представляють інтереси місцевої громади.

Тож, які можна зробити висновки?

По-перше, модель, запропонована Польщею, щодо створення центрів громадської активності та їх співпраця із закладами культури, яка має на меті покращити якість культурних послуг, є прийнятною для України з багатьох причин. Україна стоїть на шляху впровадження демократичних принципів публічного управління. Це в першу чергу стосується залучення громадян до прийняття управлінських рішень на усіх рівнях (державному та місцевому). Ми маємо активізувати громаду до участі в управлінні сферою культури шляхом залучення осередків громадської активності, як об’єднань громадян, до формування політики та напрямів діяльності закладів культури по наданню якісних послуг громадянам.

По-друге, запозичення досвіду Польщі надасть можливість вивести установи культури України, і в першу чергу на селі, на новий рівень діяльності по наданню культурних послуг, націливши їх на ефективне використання усіх наявних ресурсів (людських, технічних, фінансових тощо) та наближення до потреб споживачів – місцевої громади. Це не лише забезпечить конкурентоспроможність організацій культури, а й дозволить зберегти мережу закладів культури. В цьому процесі дуже важливу роль відіграє сама держава, її прагнення до перетворень. Реформаційні процеси не відбуваються лише за участі громадян, вони тільки можуть спонукати владу до змін. Хоча саме завдяки участі громадськості можна досягти необхідних змін у будь-якій сфері суспільного розвитку.

Безумовно корисним для розвитку вітчизняної сфери «культура» буде більш детальне вивчення окремих аспектів культурної політики України, розробка нових альтернативних науково-обгрунтованих підходів до регулювання сферою культури України з урахуванням позитивного досвіду європейських країн і, зокрема, Республіки Польща.

 

 

Світлана Пахлова, Аспірант Національної академії державного управління при Президентові України,  старший науковий співробітник  Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і туризму України.

* - НДО-Інформ №2(37), 2010р.

 

 

 

Editor's Choice

Тема розвитку і використання технологій соціального партнерства для Центральної бібліотеки ім. Кропивницького міста Миколаєва не нова.

З 1996 року бібліотека увійшла в громадське життя міста в новій якості, обравши для себе активну модель соціального партнерства і визначивши для себе роль комунікативного центру міської громади. Ми почали підтримувати перші муніципальні об’єднання, створили Центр ділового співробітництва, а також сектор аналітичного інформування місцевих органів влади.

 

В 2006 році ми створили новий структурний підрозділ бібліотеки – Центр соціальної активності і партнерства (далі Центр) і громадську організацію Миколаївський міський благодійний фонд МЕТА «Від колективного бачення – до колективних дій» (далі Фонд). Таким чином, ми створили механізми, завдяки яким ми можемо ефективно співпрацювати з соціально активним громадським сектором міської спільноти в умовах існуючого законодавчого поля.

 

Створенню Центра і Фонду передувало вивчення досвіду подібної діяльності в Україні (Кіровоград, Рівно) та європейських країнах. Наші фахівці пройшли навчання в рамках Центрально-українського кластеру проектів «Інтеграція місцевих спільнот» спільно з вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями Інститутом соціокультурного менеджменту і Центром підтримки творчих ініціатив (м. Кіровоград), Центром сприяння суспільним інноваціям (м. Мико-лаїв), Центром підтримки громадсь-ких та культурних ініціатив (м. Дніпропетровськ) за підтримки Фонду Євразія, а також з польськими Центрами локальної активності (ЦАЛ) в рамках міжнародного проекту «Польсько-українська Школа аніматорів місцевих спільнот», спрямованої на розвиток мережі центрів локальної активності.

Ми наблизились до розуміння того, що можемо зробити для суспільства та визначили послуги Центру соціальної активності та партнерства. В Центрі для місцевих громадських організацій провадяться навчання, здійснюється спільна суспільно-корисна діяльність, створена інформаційна зона з фондом видань «Бібліотечка активного громадянина», з «інтернет - місцями», з офісним обладнанням. За ці роки проведено не один десяток спільних заходів, спрямованих на розвиток громади.

Найбільш вдалими формами громадських заходів стали вуличні акції, конференції в форматі «відкритого простору», форуми, благодійні аукціони, майстер-класи, сесії стратегічного планування, презентації діяльності ОГС, дні соціального партнерства. Всі проведені в бібліотеці конференції в форматі «Відкритого простору» були присвячені соціально важливим для міста темам, а саме: «Як спільними зусиллями зробити життя в нашому місті комфотним та соціально-захищеним», «Проблеми молоді: як молодь може сама їх вирішити», «Розвиток потенціалу громад України», «Як вирішити проблеми позашкільної занятості та безнаглядності дітей м. Миколаєва» тощо.

Мабуть, головне в нашій діяльності – це постійне прагнення до соціального партнерства. Одним з консолідуючих моментів стала спільна проектна діяльність. З 2006 року Центром та партнерськими організаціями здійснено 15 проектів, підтриманих Європейською Комісією, Міжнародним фондом «Відродження», Українським жіночим фондом, Миколаївським обласним центром занятості, управлінням у справах дітей, сім’ї та молоді Миколаївського міськвиконкому, управлінням охорони оточуючого природного середовища департаменту ЖКГ Миколаївського міськвиконкому.

В 2008-2009 роках розпочався новий етап в реалізації проектів, вони стали технологічно більш складними. Центр і Фонд приймають участь в партнерському соціальному проекті «Благодійний сезон. Миколаїв – місто соціальних ініціатив», в діяльності робочої групи по розвитку корпоративної соціальної відповідальності в місті, в партнерському соціальному проекті «Впровадження арт-терапії на Миколаївщині», ініційованому громадською організацією «Діалог». В Центрі працюють волонтери Корпусу Миру США в Україні Чарльз Мак Конел та Луїза Барбер по проекту Корпусу Миру «Розвиток громад». При підтримці Міжнародного фонду «Відродження», Миколаївський фонд «ЛАСКА» за участю Центру соціального партнерства реалізує проект «Від моніторингу бюджетного процесу – до ефективного соціального партнерства».

Ще один проект «Відкрите світу європейське місто Миколаїв» здійснюється фондом «МЕТА» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проект являє собою інформаційно-просвітницьку кампанію, головною метою якої є усвідомлення жителями Миколаєва європейської ідентичності та європейських перспектив розвитку міста.

Наша спільна робота на благо міста продовжується. Ми продовжуємо вчитися, шукаємо ефективні форми соціальної взаємодії. Перед Центром соціальної активності та партнерства в бібліотеці відкриваються нові можливості. Безумовно, тут свою роль відіграє авторитет та потенціал бібліотеки як міського закладу культури, яка вносить свій вклад в розвиток громади, підтримуючи ініціативи місцевого громадського сектору та спрямовуючи свою діяльність на інтеграцію громади в напрямку соціального розвитку міста Миколаєва.

 

 

Спеціально для «НДО-Інформ» Тетяна Тверда, директор Центральної бібліотеки ім. Кропивницького м. Миколаєва, голова правління Миколаївського міського благодійного фонду «МЕТА» «Від колективного бачення - до колективних дій»

* - НДО-Інформ №1(36), 2010р.

 

 

 

Editor's Choice

Сьогодні Україна має напівзруйновану систему соціального забезпечення до якої належать і заклади культури: клуби, будинки культури, бібліотеки, музеї, галереї тощо. Чому так сталося - питання, скоріш риторичне…

Так, станом на січень 2007 року, за даними управління культури Рівненської обласної державної адміністрації лише в одній Рівненській області залишилося 1296 закладів культури.  За таких умов більшість кваліфікованих працівників не може повноцінно працювати, тому заклади культури (особливо у сільській місцевості та малих містах) практично не функціонують, не зважаючи на потреби місцевих громад.

Як наслідок незайнятості населення (особливо молоді) та відсутності цивілізованих форм відпочинку та дозвілля – відбулося збільшення рівня злочинності, алкоголізму, наркоманії та інших соціальних хвороб суспільства, особливо у сільській місцевості та малих містах нашої країни.

 

Окрім перерахованих вище причин занепаду закладів культури, існує ще декілька, про які не можна не сказати. По-перше, працівники галузі культури не розуміють умов ринкового господарювання та справжніх причин відсутності державного фінансування. А тому, помилково сподіваються на те, що скоро прийде новий уряд чи міністр, Верховна Рада чи Президент і все зміниться. Підтвердженням таких хибних уявлень є опитування понад 150 працівників культури, котрі у 2007 році проходили курси вдосконалення, організовані Рівненським факультетом Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, який охоплює заклади культури 8 західноукраїнських областей. На жаль, більшість працівників культури (виходячи з вищевказаного опитування) не читали Конституцію України та Закони України, що регламентують діяльність закладів культури, а також не проходили навчань з основ ведення бізнесу чи недержавних неприбуткових організацій в ринкових умовах, тому бояться переходити на самоокупні форми роботи.

 

Для більш чіткого розуміння ситуації в галузі культури слід враховувати, що заклади культури у радянській державі створювалися не для збереження народних традицій, а для донесення у кожен населений пункт ідеології єдиної на той час комуністичної партії. Саме тому, ця більшість концертних програм та бібліотечних фондів безнадійно застарілі та не використовуються в наші часи. Оскільки з часу прийняття Конституції України у 1996 році Україна проголосила себе державою, що не підтримує жодної з ідеологій, то – фінансування ідеологічних закладів з державного бюджету є неможливим. А відтак, марними є сподівання на вирішення проблем закладів культури з Києва. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить заклади культури до комунальної власності територіальних громад. Це означає, що їх фінансування може здійснюватися лише з місцевих бюджетів, які на жаль, не мають достатніх надходжень, щоб забезпечити нормальне функціонування соціальної сфери, з якою нині ідентифікується галузь культури.

Водночас, заклади культури мають не лише приміщення та матеріально-технічну базу (хоча і не сучасну), але й працівників, які добре знають громаду та вміють її організувати для участі у важливих культурно-освітніх заходах. Враховуючи, що більшість працівників культури все ж таки не бажають поповнити ряди безробітних і готові до активної роботи, спрямованої на громадську просвіту та розвиток послуг із забезпечення відпочинку та дозвілля, Фундація імені Князів-благодійників Острозьких пропонує утворити на базі сільських та районних закладів культури осередки громадської активності.

Осередки громадської активності на базі закладів культури, отримавши відповідні навички та інформацію, можуть ефективно здійснювати правову просвіту громадян, впроваджувати в дію моделі місцевого розвитку (див. публікацію в журналі «Вісник благодійництва» за жовтень 2004 року), наприклад сільський зелений туризм, розвинути роботу комплексів культури та дозвілля для молоді, організовувати та скеровувати процес створення малих екологічних та соціальних планів дій місцевих громад.

Осередок громадської активності – це структура, яка може згуртувати, об’єднати, розвинути громаду. Осередок громадської активності може здійснювати правову просвіту, оскільки, особливо в малих населених пунктах, населення є юридично неосвічене; планувати події, важливі для розвитку громади і села; впроваджувати моделі соціального й економічного розвитку (розвиток сільського зеленого туризму, програма контрактації сільськогосподарської сировини тощо); організовувати святкування в закладах культури, що допоможе відновити і зберегти місцеві культурні традиції.

Протягом 2003-2008 років існує думка про можливу приватизацію об’єктів соціально-побутової інфраструктури у містах і селах. Ця думка очевидно не безпідставна, оскільки нещодавно завершилася «паспортизація» закладів культури, які відзвітували Управлінням культури про стан приміщень й інших об’єктів інфраструктури, земельні ділянки та майно, що їх використовують заклади культури.

Приватизація соціокультурних установ безперечно може вирішити ряд бюджетних проблем у масштабах держави. Адже якщо заклади культури працюють неефективно, є повністю дотаційними (тобто збитковими), то, продавши приміщення, землю і майно, які належать до комунальної власності територіальних громад, бюджет отримає кошти від продажу новим власникам, а надалі не буде нести витрат на утримання працівників і комунальних платежів, як і капітальних витрат на ремонт мало задіяних приміщень. Цілком очевидно, що Міністерство фінансів України і Фонд державного майна України вже давно мають чіткі цифри доходів і економії державного бюджету від цієї справи.

Більш того, експеримент, який не всіма сприймається однозначно, що проведено у Рівненській області зі скороченням бібліотек, доводить економічну та логічну ефективність вже сьогодні. Адже не секрет, що близько 90% фондів сільських бібліотек складає не художня література чи недоступна селянам підписна періодика, на яку бібліотеки не мають коштів, а макулатура із рішеннями з’їздів, пленумів, конференцій центральних і локальних компартійних конференцій. Ще задовго до здобуття незалежності Україною, сільські бібліотеки перестали отримувати і купувати літературу. Ця ж ситуація у більшості регіонів України триває й досі. Але на Рівненщині було прийнято і реалізовано рішення звести громадські бібліотеки зі шкільними, оскільки саме школа залишається нині на селі найбільш функціональним об’єктом, що впливає на громаду та здійснює просвіту. Бібліотекарі ж мають достатнє робоче навантаження, оскільки учні та вчителі є найбільш читаючою категорією, а пенсіонерам, яких у селах більшість – прийти до школи по книгу чи газету також не соромно.

Нашим завданням не є оцінити, наскільки ефективний цей експеримент. Ми лише констатуємо факт наявності подібної практики, що свідчить про неминучість змін у галузі культури на локальному рівні.

Повертаючись до процесу приватизації, цілком очевидно, що цей процес безпосередньо торкнеться і закладів культури.

З іншого боку, на відміну від військових, працівники закладів культури могли б взяти участь у приватизації як трудові колективи, що мають право претендувати на першочерговість у викупі комунального майна, з метою збереження профілю його діяльності. Однак, навряд чи більшість сільських клубів, будинків культури і бібліотек сьогодні є до цього готовими. Оскільки, більшість з них не є юридичними особами і не мають власного балансу (бухгалтерії, печатки, рахунків у банківських установах, свого діловодства).

Звісно, сільські ради, поки не розпочали глобальну приватизацію соціально-культурної інфраструктури, могли б вже сьогодні передати приміщення закладів культури громадським організаціям, якими могли б стати центри чи осередки громадської активності. Але це явище ще не набуло масового характеру. Бо в будь-якому випадку заклади культури, як громадські, комунальні чи приватні установи – мають стати самоокупними.

Щоб цього досягнути, слід підходити до діяльності, виходячи з об’єктивної ситуації, яка складається на ринку соціокультурних послуг. Ринкові умови вимагають застосування гнучких умов до ведення бізнесу. Неприбуткова діяльність закладів культури, як і громадських організацій, є також бізнесом. Різниця полягає лише в розподілі прибутків. Приватний підприємець чи власник бізнесу забирає прибуток собі, а неприбуткова організація використовує доходи на основну діяльність і ніколи не розподіляє прибутків. Але механізми заробітку в усіх однакові. З тією лиш різницею, що інакше оформляються, обліковуються у бухгалтерії та громадські організації не є платниками податків, на відміну від бізнесу.

На жаль, приголомшлива більшість закладів культури у сільській місцевості дуже далеко знаходиться від сучасних ринкових умов. І найближчим своїм конкурентом вважає сільські бари чи крамниці, що продають алкоголь та цигарки. Натомість не враховуючи ані місцевих потреб і можливостей, ані цільової аудиторії, що здатна платити за якісні соціокультурні послуги. Адже при врахуванні цих складових – не важко придумати способи заробітку.

Для ілюстрації розглянемо такі приклади.

Приклад перший. Більшість закладів культури, не повністю використовують можливості своїх приміщень (ефективними вважаються установи, що працюють 20-30% на добу, якщо не мати на увазі сільські установи, де цей відсоток, на жаль, є ще нижчим). Навіть обласні театри, що переважно знаходяться у центральній частині міста, де найдорожча нерухомість, використовують приміщення лише для репетицій і вечірніх вистав, і то в сезон. А вестибюль, холи й інші величезні площі практично не використовуються (хіба за виключенням різдвяно-новорічних ранків). Про сільські клуби і бібліотеки – годі й говорити.

Приклад другий. Опитування понад 200 керівників сільських клубних установ проведене на базі Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва протягом 2008 року засвідчило, що практично 100% закладів культури надають платні послуги найменш платоспроможній і мінімальній цільовій аудиторії.

Підставою для радощів вважається прибуток у кілька сотень гривень на місяць від дискотек (танців під магнітофон, зрідка комп’ютер). Але хто ж є відвідувачем цих платних заходів? Цілком зрозуміло, що молодь від 12 до 25 років. Здавалося б усе логічно, адже всі сільські клуби намагаються заробляти “крихти” у такий спосіб. Беззаперечно. Але більше ніж “крихти” заробити не вдасться. І причина цьому не в економічній кризі, уряді, Президентові, парламенті чи інших установах. Причина в тому, що перед тим, як стати самоокупними, слід чітко відповісти собі на питання: якою є демографічна ситуація у селах? Хто є платоспроможною верствою населення у селі, отримуючи хай незначні, але стабільні фінансові надходження? Якою і для кого має бути послуга, щоб за неї заплатили?

Поверхневий аналіз сільського ринку (відповідь на питання про демографію) неминуче приведе нас до усвідомлення, що лише близько 15 % сільського населення є діти та молодь, яка не має власних доходів, а користується дотаціями батьків чи пенсіонерів. Тобто йдеться про категорію населення, яка не здатна забезпечити фінансово своє дозвілля, і від якої звикли брати оплату сільські клуби за дискотеку. (Залишимо міркування про гуманність і соціальність такого підходу для читача). Іншою категорією сільського населення, що складає приблизно 10%, є працюючі та ще близько 15% безробітних репродуктивного віку громадян. А які послуги, за які не соромно взяти 1 грн., надають сільські клуби цій категорії населення?

І нарешті не менше 60% сільського населення складають люди з невеликими але стабільними доходами – пенсіонери. Які платні послуги, за що із задоволенням платять пенсіонери, надаються сільськими клубами для цієї найбільшої та найбільш платоспроможної категорії населення?

Аргументи на кшталт: «не гуманно брати гроші з пенсіонерів» – позбавлені логіки, оскільки всім нам відомо, що українські пенсіонери продовжують утримувати своїх дітей (працюючих чи безробітних), фінансово і матеріально підтримують онуків, даючи їм в тому числі й на дискотеку. А коли ж ці люди можуть відпочити і присвятити час собі? Яку пропозицію, привабливу і потрібну для них, пропонує сільський клуб, враховуючи не тенденційну, а реальну потребу?

Висновок не складно зробити. Допоки сільські заклади культури намагатимуться надавати удавані платні послуги для тих, хто не має власних доходів, й ігноруватиме можливості найбільшої і платоспроможної категорії населення – процвітання закладів культури не передбачається. Бо грошей з державного бюджету не буде ніколи. А рано чи пізно нерентабельні об’єкти будуть закриті. Так само як закриваються сільські школи, в яких мало учнів.

До речі, масове закриття закладів культури і мистецтва не є новиною у Європейській новій історії. Прийшовши до влади у повоєнній Франції, генерал де Голь безжалісно припинив фінансування із державного бюджету практично усіх закладів культури і мистецтва. Понад 5 років мистецькі установи намагалися зводити “кінці з кінцями”, заробляти та розвивати французьку культуру. Переважна більшість малопрофесійних установ збанкрутувало, а працівники перейшли працювати в інші галузі чи ставали безробітними. Через п’ятирічку, ситуація в країні змінилася на краще і тим закладам, які “вижили”, було відновлено державні дотації. Це не збільшило кількість установ культури і мистецтва, але безперечно сприяло розвитку.

Україна не Франція, середина 20 сто-ліття і глобальна економіка 21 століття також відрізняються сучасними реаліями, тому чим раніше заклади культури стануть на ринковий шлях розвитку, тим більше їх виживе і працюватиме на користь громади та суспільства. У цьому плані не соромно скористатися досвідом громадських і благодійних організацій, які на відміну від комунальних установ, в переважній своїй більшості, не мають власних приміщень і майна, чи навіть мінімальних гарантованих заробітних плат.

Не раз згаданий, у цій статті, Рівненський факультет Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва за допомогою Фундації імені Князів-благодійників Острозьких та фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розробили та провели протягом 2008 року навчальний курс для закладів культури, що бажають ефективніше працювати в ринкових умовах чи трансформуватися у Центри Громадської Активності. Подібні навчання введено як обов’язкову програму вдосконалення керівників установ культури Західної України, що проводяться факультетом. А незабаром у світ вийде практичний посібник «Основи життєздатності неприбуткових організацій», який містить матеріали про участь українських закладів культури та громадських культурно-просвітницьких організацій у програмі реформування галузі культури в межах проекту «Трансформування закладів культури в осередки громадської активності», що здійснюється Фундацією імені Князів-благодійників Острозьких на базі Рівненського факультету Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». У ній викладено матеріали присвячені стратегічному плануванню, проектному менеджменту, залученню фінансування та спонсорингу, включно із соціальним маркетингом та рекомендаціями щодо розширення зв’язків з громадськістю.

Книга буде корисною для громадських і політичних діячів, державних службовців, педагогів, працівників культури й інших неприбуткових інституцій.

 

* - НДО-Інформ №"(37), 2010р.

Руслан Краплич

 

 

 

 

 

Editor's Choice

 

Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь – істина, яку заповів нам Тарас Шевченко, завжди буде актуальною та підштовхуватиме активних громадян до пошуку, пізнання та самоаналізу. Нещодавно, в рамках ознайомчого візиту, Республіку Польща відвідала і Вікторія Солоніцина (заступник директора Чернігівського Центру гуманістичних технологій “АХАЛАР”), яка під час свого перебування в сусідній країні намагалася дізнатися якомога більше про роботу будинків культури. Про свої враження вона радо розповіла нашому кореспонденту.

Кор.:

- Під час нашого перебування в Польщі ми відвідали кілька будинків культури. Наші сусіди вирішили поєднати культуру та громадську активність. Польські будинки культури можна назвати такими собі культурними центрами. В маленьких містах та передмістях такі культурні центри знаходяться в робочих районах, де мешкає найбільша кількість дітей і молоді. Художні галереї, кінотеатри, театри, кафе, учбові класи, виставкові зали та інше – це той культурний спектр, яким може користуватися кожен житель польського міста або містечка. Культурні центри Польщі ніколи не бувають порожніми.

Важливим, на мій погляд є й те, що культурний центр є абсолютно відкритим як для дітей, так і для дорослих. Дуже багато цікавого культурні центри пропонують для молодих людей. Вони мають можливість прийти і реалізувати тут свої ідеї, відкрити свій талант, наприклад, створити колекції одягу, надрукувати власні плакати або записати власний диск. Для цього в центрах є все необхідне: швейні майстерні, графічні студії, сцени та багато іншого. Відвідувачі таких центрів мають змогу подавати свої ідеї на розгляд персоналу культурних закладів для того, щоб отримати їх методологічну та матеріальну підтримку. Один раз на тиждень такі заявки-ідеї розглядаються. Персонал допомагає в їх реалізації.

В таких культурних центрах ви отримуєте можливість самореалізації, сплачуючи лише за матеріали, які використовуєте в процесі. Люди, які тут працюють створили незабутню творчу атмосферу.

Також я побачила будинок культури, який був розташований в старій бібліотеці, і це був дуже цікавий формат взаємодії закладу культури та місцевих неурядових організацій, оскільки бібліотека продовжує діяти, а громадські організації, ініціативні групи мають можливість користуватися приміщеннями бібліотеки, а також усіма існуючими там засобами для організації семінарів, цікавих зустрічей та інше. В рамках візиту наша група відвідала і культурний центр «Мануфактура» в торговому центрі міста Лодзь – невеликого міста поблизу Варшави. «Мануфактура» - це вдале поєднання популярних розваг і традиційної культури: поряд з магазинам, різноманітними кофе і ресторанами діють розважальний комплекс для дітей і дорослих, вис-тавкові майданчики, де відвідувачі можуть придбати книги, побачити та придбати роботи місцевих художників та інше. Що цікаво, центр виник за ініціативи місцевих органів влади та громади. Культурний центр «Мануфактура» - яскравий приклад активної позиції громади, яка ефективно бере участь у суспільному житті свого міста.

Мені здається, що маючи палке бажання та натхнення і в нашій країні, наших містах, селищах можна поєднати культуру та громадську активність. І в нашій країні є люди, ініціативні групи, які можуть перетворити існуючі культурні заклади на місця, куди люди знову почнуть ходити, щоб набути певних знань, навичок, які їм необхідні, куди можна прийти у вихідні та будні дні з друзями, або родиною і разом гарно, пізнавально і цікаво провести вільний час. Для цього ми і приєдналися до Національного проекту «Спільний шлях у майбутнє», який покликаний віднайти найкращий варіант вирішення проблеми взаємодії будинків культури та громадських організацій. І наша організація з превеликим задоволенням робитиме свій внесок в цю важливу справу.

 

 

Для «НДО-Іформ» з Чернігівщини Вікторія Гоголь

Пані Вікторіє, Ви щойно повернулася з Польщі, де мали можливість побачити, як там працюють будинки культури.

 

 

 

* - НДО-Інформ №1(36), 2010р.

Editor's Choice

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

2. Закон України «Основи законодавства України про культуру» (від 14 лютого 1992 року № 2117-XII).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12

3. Закон України «Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки» (від 3 березня 2005 року № 2460-IV).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-15

4. Указ Президента України від 2 грудня 2005 року № 1688 «Про Положення про Міністерство культури і туризму України».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1688%2F2005

5. Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 6 «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=6%2F2009

6. Указ Президента України від 24 листопада 2005 року № 1647 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 28.02.2006 № 160).

http://www.president.gov.ua/documents/3551.html

http://www.uazakon.com/documents/date_9o/pg_izwzom.htm

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 року № 1235 «Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1235-2003-%EF

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 року № 1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1775-98-%EF

9. Постанова Верховної Ради України від 4 березня 2004 року № 1585-IV «Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1351-15

10. Розпорядження Президента України від 21 вересня 2001 року №252/2001-рп «Про заходи щодо підтримки діяльності національно-культурних товариств».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=252%2F2001-%F0%EF

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 року № 126-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2007 роки щодо реалізації Концепції державної політики в галузі культури».

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1095.668.0

12. Статут територіальної громади міста Кіровограда (прийнятий рішенням Кіровоградської міської ради четвертого скликання від 31 січня 2006 року № 1707).

www.kr-rada.gov.ua/files/content/files/statut.doc

13. Наказ Міністерства культури і туризму України від 23 травня 2007 року № 35 «Про затвердження примірного Положення про клубний заклад».

14. Типове Положення про управління культури обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської міської державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2001 року № 529.

15. Типове Положення про відділ культури районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2001 року № 529.

16. Закон України «Про органи самоорганізації населення» (від 11 липня 2001 року № 2625-ІІІ).

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14

Сторінка 7 із 7